Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán phần Hình học: Hai đoạn thảng CD và BD có mấy điểm chung?

CHIA SẺ
Hai đoạn thảng CD và BD có mấy điểm chung?;  Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán phần Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Trên đường thẳng a lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó. Vẽ điểm O nằm ngoài đường thẳng a, vẽ các tia OA, OB, OC và OD.

a) Trên hình vẽ có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng, kể tên?

b) Đoạn thẳng AD cắt những tia nào? Tìm giao điểm của chúng.

c) Đường thẳng AB cắt những tia nào? Kể tên.

d) Tìm giao điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC và OD.

e) Hai đoạn thảng CD và BD có mấy điểm chung?

Bài 2. Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó.


Bài 1.

a) Có 10 đoạn thẳng đó là OA; OB; OC; OD; AB; AC; AD; BC; BD; CD.

b) Đoạn thẳng AD cắt hai tia OB và OC

Giao điểm cùa chúng là B và C

c) Đường thẳng AB cắt các tia OA; OB; OC và OD.

d) Giao điểm của các đoạn OA, OB, OC, OD là O.

e) Hai đoạn thẳng CD và BD có vô số điếm chung là các điểm nằm trên đoạn CD.

Bài 2.

Vẽ được sáu đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, AC, BD.