Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Nêu tính chất đặc trưng các phần tử của tập hợp A = {2;4;6;8}

CHIA SẺ
Nêu tính chất đặc trưng các phần tử của tập hợp \(A = \{2;4;6;8\}\).; Viết tập hợp Y gồm các phần tử là số có hai chữ số mà mỗi chữ số là một phần tử của tập hợp X … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Nêu tính chất đặc trưng các phần tử của tập hợp \(A = \{2;4;6;8\}\).

Bài 2. Cho tập hợp \(X = \{1;2;3;4\}\).

   Viết tập hợp Y gồm các phần tử là số có hai chữ số mà mỗi chữ số là một phần tử của tập hợp X.


Bài 1. Tập hợp A  là tập hợp các số tự nhên chẵn có một chữ số, ta có:

     \(A = \{2n | n = 1 ;2 ;3 ;4 \}\).

Bài 2.Ta có: \(Y = \{11 ;12 ;13 ;14;21 ;22 ;23 ;24 ;31;32 ;33 ;34 ;41 ;42 ;43 ;44 \}\).