Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 2 – Số nguyên: Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn điều kiện |x| < 5

CHIA SẺ
Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn điều kiện \(|x| < 5\).; Tìm số nguyên m, biết \(|m| = (-5) + 7\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn điều kiện \(|x| < 5\).

Bài 2. Tìm số nguyên m, biết \(|m| = (-5) + 7\).

Bài 3. Tìm số nguyên x, biết \(x + (-5) = -7\).

Bài 4. Viết ba số tiếp theo của dãy số sau:

\(-5, -2, 1…\)


Bài 1. Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\), \(|x| < 5 ⇒ |x| ∈ \{0, 1, 2, 3, 4\}\)

\(⇒ x ∈ \{0, ± 1, ± 2, ± 3, ± 4\}\)

Ta có: \(0 + [(-4) + 4] + [(-3) + 3]\)\(\, + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] = 0\)

Bài 2. Ta có: \((-5) + 7 = 2\)

Vậy \(|m| = 2 ⇒ m = 2\) hoặc \(m = -2\).

Bài 3. Vì \((-2) + (-5) = -7 ⇒ x = -2\)

Bài 4. Vì \((-5) + 3 = -2; (-2) + 3 = 1\)

Vậy ba số tiếp theo là : \(-5, -2, 1, 4, 7, 10\).