Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 số học: So sánh 4^5 và 5^4?

CHIA SẺ
So sánh \(4^5\) và \(5^4\); Số \(2^{10}+1\) có số tận cùng là chữ số nào ? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. So sánh \(4^5\) và \(5^4\) .

Bài 2. Tìm số tự nhiên n ,biết :

a) \(2^n: 4 =16 ;\)

b) \(6.2^n + 3. 2^n=9. 2^9\)

Bài 3.  Số \(2^{10}+1\) có số tận cùng là chữ số nào ?


Bài 1.  Ta có \(4^5=4.4.4.4 = 1024 ; 5^4=625\)\(\,\Rightarrow 4^5> 5^4\)

Bài 2.   a) \(2^n:4 =16 \Rightarrow 2^n= 4. 16 =64 =2^6\)\(\,\Rightarrow n =6.\)

b) \(6. 2^n + 3.2^n  = 9.2^9\)

\(\Rightarrow 2^n(6 + 3) =9.2^9\)

\(\Rightarrow 2^n.9 =9. 2^9\Rightarrow2^n=2^9\Rightarrow n =9.\)

Bài 3. \(2^{10} +1 = 1024 + 1 =1025 \),có tận cùng là số 5.