Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 phần số học: Tìm các số x có ba chữ số khi chia x cho: 2, 3, 5, 7 đều có dư là 1

CHIA SẺ
Tìm các số x có ba chữ số khi chia x cho: 2, 3, 5, 7 đều có dư là 1;  Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết rằng x chia cho 5 còn dư 3, x chia cho 7 còn dư 5 … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 phần số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm các số x có ba chữ số khi chia x cho: 2, 3, 5, 7 đều có dư là 1

Bài 2. Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết rằng x chia cho 5 còn dư 3, x chia cho 7 còn dư 5


Bài 1. Theo giả thiết, ta có x – 1 là bội của 2, 3, 5, 7

⇒  x – 1 là bội của BCNN(2, 3, 5, 7) = 210

Các số có ba chữ số là bội của 210 là: 210, 420, 630, 840

Vậy x – 1 ∈ {210, 420, 630, 840} ⇒ x ∈ {211, 421, 631, 841}

Bài 2. Vì x chia cho 5 còn dư 3 ⇒ (x + 2) ⋮ 5

Tương tự: (x + 2) ⋮ 7

Vậy x + 2 là bội của 5 và 7. Ta có BCNN (5, 7) = 35

⇒ x + 2 = 35 ⇒ x = 33 là số nhỏ nhất cần tìm.