Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất có ba chữ số, biết rằng n khi chia cho 5 dư 2, n chia cho 7 dư 4

CHIA SẺ
Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất có ba chữ số, biết rằng n khi chia cho 5 dư 2, n chia cho 7 dư 4; Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển thì vừa đủ bó … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển thì vừa đủ bó. Tính số sách đó, biết rằng số sách đó trong khoảng từ 100 đến 150 quyển.

Bài 2. Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất có ba chữ số, biết rằng n khi chia cho 5 dư 2, n chia cho 7 dư 4.


Bài 1. Gọi x là số quyển sách cần tìm

Ta có BCNN(10, 12, 15)  = 60 ⇒ B(60) = {60, 120, 180,…}

Vì 100 ≤ x ≤ 150 ⇒ x = 120 (quyển sách)

Bài 2. Vì n = 5k + 2; k ∈ N; n = 7l + 4; l ∈ N

 ⇒  n + 3 = 5k + 5; k ∈ N; n + 3 = 7l + 7; l ∈ N

 ⇒ (n + 3) ⋮ 5 và (n + 3) ⋮ 7

BCNN (5, 7) = 35 ⇒ B(35) = {35, 70, 105, 140, 175,…}

Số n + 3 có ba chữ số nhỏ nhất, trong các bội của 35 là 105

⇒ n = 105 – 3 = 102