Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm ƯCLN (153, 155)

CHIA SẺ
Tìm \(ƯCLN (153, 155)\); Ba lớp có sĩ số lần lượt là 36, 42, 48 cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau mà không thừa người nào … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(ƯCLN (153, 155)\)

Bài 2. Ba lớp có sĩ số lần lượt là 36, 42, 48 cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau mà không thừa người nào. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được.


Bài 1. Ta có:

153 = 32.17;     155 = 5. 3

\(⇒ ƯCLN (153, 155) = 1\)

Nhận xét: Hai số tự nhiên lẻ liên tiếp: \(2n + 1\) và \(2n + 3\), ta có:

\(ƯCLN (2n + 1; 2n + 3) = 1\)

Bài 2. Gọi x là số hàng dọc cần tìm, ta có: \(36\; ⋮\; x; 42\; ⋮\; x; 48\; ⋮ \;x\) và x lớn nhất

\(⇒ x = ƯCLN (36, 42, 48) ⇒ x = 6\)