Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1 Số học: Hãy điền vào chỗ dấu ba chấm các phần tử còn lại của tập hợp E

CHIA SẺ
Hãy điền vào chỗ dấu ba chấm các phần tử còn lại của tập hợp E; Viết tập hợp B gồm  các phần tử mà mỗi phần tử là một số có hai chữ số khác nhau ;mỗi chữ số là một phần tử của tập hợp A … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1 Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho tập hợp \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}\left\{ {1{\rm{ }};2{\rm{ }};3{\rm{ }};4{\rm{ }};5{\rm{ }}} \right\}.\)

     Viết tập hợp B gồm  các phần tử mà mỗi phần tử là một số có hai chữ số khác nhau ;mỗi chữ số là một phần tử của tập hợp A.

Bài 2. Cho tập hợp \(E = \left\{ {1{\rm{ }};4{\rm{ }};7{\rm{ }};…;19{\rm{ }};21} \right\}\)

Hãy điền vào chỗ dấu ba chấm các phần tử còn lại của tập hợp E.


Bài 1. Ta có: \(B = \{12 ;13 ;14 ;15 ;21 ;23 ;24;25 ;31 ;32;33 ;34 ;35 ;41 ;42 ;42;43 ;45 ;51 ;52 ;53 ;54 \}\).

Bài 2. Ta có \(1+3=4 ; 4+3=7 ;\) \(\Rightarrow 7+3=10; 10+3=13 ;\) \(13+3 =16\)

 Vậy \(E = \{1 ;4 ;7 ;10 ;13 ;16 ;19 ;21\}\)