Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 Số Học: Viết tập hợp các chữ số của 2010

CHIA SẺ
Viết tập hợp các chữ số của 2010; Cho tập hợp B gồm các số tự nhiên có tận cùng là 5 và nhỏ hơn 100. Hãy viết tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 Số học

Bài 1. Cho tập hợp \(A = \left\{ {a{\rm{ }};b{\rm{ }};c{\rm{ }};d} \right\}\). Viết tất cả các tập hợp có đúng ba phần tử mà mỗi phần tử đều thuộc A.

Bài 2. Cho tập hợp B gồm các số tự nhiên có tận cùng là 5 và nhỏ hơn 100. Hãy viết tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử.

Bài 3. Viết tập hợp các chữ số của 2010.


Bài 1. \({A_1} = \left\{ {{\rm{ }}a;b;c{\rm{ }}} \right\};{A_2} = \left\{ {a;b;d{\rm{ }}} \right\};\)\(\,{\rm{ }}{A_3} = \left\{ {a;c;d} \right\}{\rm{ }};{A_4} = \left\{ {b;c;d} \right\}.\)

Bài 2. \(B = \{5;15;25;35;45;55;65;75;85;95\}\).

Bài 3. \(C = \{0;1;2\}\).