Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 Số học: Cho tập hợp A ={5;6;7;8}. Viết tất cả các tập con của A.

CHIA SẺ
Cho tập hợp \(A = \{5;6;7;8\}\) . Viết tất cả các tập con của A.; Cho tập hợp \(B = \{2; 7;12 ;… ;2012 \}\). Tìm số phần tử của B … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho tập hợp \(A = \{5;6;7;8\}\) . Viết tất cả các tập con của A.

Bài 2. Cho tập hợp \(B = \{2; 7;12 ;… ;2012 \}\). Tìm số phần tử của B.

Bài 3. Cho tập hợp C các số tự nhiên có tận cùng 5 và nhỏ hơn 2016. Tính số phần tử của C.


Bài 1. ∅ ;{5}; {6};  {7}; {8}; {5;6}; {5;7}; {5;8}; {6;7}; {6;8}; {7;8}; {5;6;7}; {5;6;8}; {5;7;8}; {6;7;8}; {5;6;7;8}

Bài 2. Số phần tử của B: \((2012 -2 ) :5 +1 =403\)

Bài 3. Ta có : \(C = \{5;15;25;…;2015 \}\)

   Vậy số phần tử của C bằng  \(( 2015 -5) : 10 +1 =202.\)