Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên lớp 6: Cho tập hợp A =\{ 1; 2; 3; 4\};Viết tất cả các tập con của A

CHIA SẺ
Cho tập hợp \(A =\{ 1; 2; 3; 4\}\) .Viết tất cả các tập con của A; Cho tập hợp \(B = \{1; 4 ; 7;…; 2011 \}\). Tính số phần tử của B … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho tập hợp \(A =\{ 1; 2; 3; 4\}\) .Viết tất cả các tập con của A.

Bài 2. Cho tập hợp \(B = \{1; 4 ; 7;…; 2011 \}\). Tính số phần tử của B.

Bài 3. Cho tập hợp A gồm các phàn tử là các số .Cách viết nào sau đây là đúng :

                     \( ∅ ∈ A ;∅ ⊂A ;∅ = \{0\}\)


Bài 1. Các tập con của A : ∅ ; {1}; {2}; {3}; {4}; {1; 2 }; {1; 3}; {1; 4}; {2;3 }; {2;4}; {3;4}; {1;2;3}; {1;2;4}; {1;3;4}; {2;3;4}; A.

Bài 2. Ta có : \((2011 -1 ) :3 +1 =671\)

Bài 3. \(∅ ⊂ A\) là cách viết đúng vì \(∅\) là tập hợp con của mọi tập hợp ; \(\{0\}\) là tập hợp có một phần tử là số 0. Vì thế viết \(∅ = \{0\}\) là sai ;viết \(∅ ∈ A\) cũng sai vì phần tử của A là các số.