Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 1 – Đoạn thẳng: Vẽ đoạn thẳng AB = 12cm …

CHIA SẺ
Vẽ đoạn thẳng AB = 12cm. Vẽ điểm C thuộc đoạn AB sao cho AC = 8cm, vẽ D thuộc đoạn AB sao cho BD = 5cm … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho ba điểm A, B, c thẳng hàng trong đó AB = 3,5cm, BC = 6cm và AC = 2,5cm. Hỏi trong ba điểm đó điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài 2. Vẽ đoạn thẳng AB = 12cm. Vẽ điểm C thuộc đoạn AB sao cho AC = 8cm, vẽ D thuộc đoạn AB sao cho BD = 5cm.

a) Chứng tỏ D nằm giữa hai điểm A và C.

b) Tính độ dài đoạn thẳng CD


Bài 1. Ta có: \(3, 5 + 2, 5 = 6\) hay \(AB + AC = BC\) nên điểm A nằm giữa hai điểm B và C

Bài 2.

a) Vì D thuộc AB nên:

\(AD + DB = AB\)

\(AD + 5 = 12\)

\(AD = 12 – 5 = 7\)

Vì A, C, D cùng nằm trên đoạn thẳng AB mà AD < AC (7 < 8) nên D nằm giữa hai điểm A và C

b) Vì D nằm giữa hai điểm A và C (theo câu a)

\(⇒ AD + DC = AC\)

\(7 + DC = 8\)

\(DC = 8 – 7 = 1.\)