Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 – THPT Ngô Gia Tự 2019: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AB = 1, SA⊥(ABC), SA = 1. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng bao nhiêu?

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm họ 2019 – 2020 được trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức thi.

Câu 29: Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng √2 và có chiều cao bằng 3. Thể tích của khối chóp bằng

A. 1/6             B. 1            C. 3/2         D. 1/2

Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 1, SA⊥(ABCD), SA = 2. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) bằng:

A. 1/√5      B. 1/2     C. 2/√5      D. √5/2

Câu 31: Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Hàm số y = f(1 – 2x) nghịch biến trong khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. (0;1)      B. (1;+∞)      C. (-3/2;0)      D. (0;+∝)

Câu 32: Cho hàm số y = f(x). Hàm số y =f'(x) có đồ thị hàm số như hình vẽ sau:

Hàm số y =f(x+1) có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1     B. 3      C. 2    D. 4

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA⊥(ABCD), SA = a√6. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng

A. 120º       B. 30º       C. 60º              D. 45º

Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AB = 1, SA⊥(ABC), SA = 1. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

A. √2      B. √2/2     C. 1     D. 1/2

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)