Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Short story: Cat and mouse 3 trang 38 Anh lớp 5 mới: Sắp xếp lại những từ từ câu truyện

Review 3 Tiếng Anh Lớp 5 Mới SGK Anh lớp 5 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Short story: Cat and mouse 3 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. Sắp xếp lại những từ từ câu truyện.

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 3

1. Đọc và lắng nghe câu truyện

Click tại đây để nghe:

Chit: Good morning, Miu. How are you today?

Chào Miu. Hôm nay bạn khỏe không?

Miu: Hello, Chit. I’m not very well.

Chào Chit. Mình không được khỏe.

Chit: What’s the matter with you?

Có chuyện gì xảy ra với bạn à?

Miu: I have a headache, a stomach ache and a fever.

Mình bị đau đầu, đau bụng và sốt.

Chit: Oh, that’s terrible. You should go back to bed.

Ồ, điều đó thật khủng khiếp. Bạn nên quay trở lại giường.

Miu: I can’t. I have to go out.

Mình không thể. Mình phải đi ra ngoài.

Chit: Why?

Tại sao?

Miu: Because I’m going to the zoo with Maurice and Doris.

Bởi vì mình sẽ đi sở thú với Maurice và Doris.

Miu: Hello, Miu speaking.

Chào, Miu đang nghe.

Maurice: Hello, Miu. It’s Maurice here.

Xin chào Miu. Mình là Maurice đây.

Advertisements (Quảng cáo)

Miu: Hello, Maurice. How are you?

Xin chào Maurice. Bạn khỏe không?

Maurice: I’m ill. And Doris is ill, too, We can’t go to the zoo. I’m sorry. Mình bị bệnh. Và Doris cùng bị bệnh. Chúng tôi không thể đi sở thú. Mình xin lỗi.

Miu: Don’t worry, Maurice. I’m ill, too. We can go to the zoo next week Đừng bận tâm, Maurice. Mình cũng bị bệnh. Chúng ta có thể đi sở thú vào tuần tới.

Miu: Maurice and Doris are ill, too. They can’t go to the zoo.

Maurice và Doris cũng bị bệnh. Họ không thể đi sở thú.

Chit- Good! Tốt!

Miu: Good? Tốt ư?

Chit: Yes! You can stay home and go to bed!

Vâng! Bạn có thể ở nhà và đi ngủ!

Audio script

Chit: Good morning, Miu. How are you today?

Miu: Hello, Chit. I’m not very well. Chit: What’s the matter with you?

Miu: I have a headache, a stomach ache and a fever.

Advertisements (Quảng cáo)

Chit: Oh, that’s terrible. You should go back to bed.

Miu: I can’t. I have to go out.

Chit: Why?

Miu: Because I’m going to the zoo with Maurice and Doris.

Miu: Hello, Miu speaking. Maurice: Hello, Miu. It’s Maurice here.

Miu: Hello, Maurice. How are you?

Maurice: I’m ill. And Doris is ill, too. We can’t go to the zoo. I’m sorry. Miu: Don’t worry, Maurice. I’m ill, too. We can go to the zoo next week. Miu: Maurice and Doris are ill, too. They can’t go to the zoo Chit: Good!

Miu: Good?

Chit: Yes! You can stay home and go to bed!

2. Trả lời những câu hỏi

1. Miu cảm thấy khỏe phải không?

No, he isn’t.

Không, cậu ấy không khỏe.

2. Cậu ấy có vấn đề gì?

He has a headache, a stomach ache and a fever. Cậu ấy đau đầu, đau bụng và sốt.

3. Hôm nay cậu ấy sẽ làm gì?

He’s going to the zoo with Maurice and Doris.

Cậu ấy sẽ đi sở thú với Maurice và Doris.

4. Maurice và Doris có thể đi sở thú không?

No, they can’t.

Không, họ không thể đi.

5. Hôm nay Miu có thể làm gì?

He can stay in bed.

Cậu ấy có thể ở trên giường.

3. Sắp xếp lại những từ từ câu truyện

a. headache (đau đầu) b. terrible (khủng khiếp)

c. speaking (nói)           d. because (bởi vì) e. matter (vâYi đề)

4. Đọc và hoàn thành

(1)well (2) matter (3) have (4) stay (5) not

A: Hôm nay bạn khỏe không? B: Tôi cảm thấy không khỏe.

A: Có vấn đề gì với bạn à? B: Tôi bị đau bụng

 A: Bạn nên ở trên giường.      B: Tôi không thể.

A: Tại sao không?                                B: Tôi phải đi học.

5. Thực hành theo cặp. Tưởng tượng bạn đang bệnh. Nói về bạn cảm thấy thế nào

6. Đọc và nối

1        – e

2        – a

3        – b

4        – c

5        – d

Advertisements (Quảng cáo)