Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề thi cuối kì lớp 11 môn Sử học kì 1: Trong lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị nào dưới đây?

CHIA SẺ
Trong lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị nào dưới đây?; Tổ chức nào dưới đây do Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà yêu nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi thành lập năm 1921 ở Pháp? … trong Đề thi cuối kì lớp 11 môn Sử học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Tổ chức nào dưới đây do Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà yêu nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi thành lập năm 1921 ở Pháp?

A. Tổ chức Những người Cộng sản.

B. Tổ chức Những người Vô sản.

C. Hội liên hiệp thuộc địa.

D. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

2. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì?

A. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phản cách mạng làm cho Việt Nam được độc lập.

B. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.

C. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến tay sai làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.

D. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

3. Trong lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị nào dưới đây?

A. Chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.

B. Đánh đuổi Pháp – Nhật.

C. Đánh đuổi phát xít Nhật.

D. Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.

4.: Những việc làm nào dưới đây chứng minh Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước chân chính trở thành người cộng sản?

A. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

B. Gửi yêu sách đến Hội nghị Véc-xai, thành lập hội liên hiệp thuộc địa.

C. Viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”, báo “Sự thật”.

D. Đọc bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

5. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” nêu ra trong văn kiện nào dưới đây?

A. Văn kiên Đại hội Quốc dân Tân Trào (16, 17/8/1945).

B. Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3/1945).

C. Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9/3/1945).

D. Văn kiện Hội nghị toàn quốc của Đảng (14, 15/8/1945).

6. Điểm kế thừa và phát triển của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung Ương đảng (5/1941) so với các hội nghị trước đó là

A. Đề cao giải phóng dân tộc, chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

B. Đề cao giải phóng dân tộc, chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

C. Đề cao giải phóng dân tộc, giải quyết vấn đề này ở từng nước Đông Dương, chủ trương thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương.

D. Đề cao giải phóng dân tộc, giải quyết vấn đề này ở từng nước Ðông Dương, chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam Ðộc lập đồng minh.

7. Vai trò của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 như thế nào đối với Cách mạng tháng 8/1945?

A. Củng cố được khối đoàn kết nhân dân.

B. Chủ trương thành lập Việt Minh.

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.

8. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Pháp đã thực hiện chính sách gì dưới đây ở Việt Nam?

A. Kinh tế mới.

B. Kinh tế thời chiến.

C. Kinh tế chỉ huy.

D. Thuộc địa thời chiến.

9. Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân liệt thành các tổ chức cộng sản nào dưới đây?

A. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.

B. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

C. Tân Việt và Đông Dương Cộng sản Đảng.

D. Việt Nam Quốc dân Đảng và Đông Dương Cộng sản Đảng.

1.0: Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng là gì?

A. Xác định vị trí cách mạng Việt Nam.

B. Xác định nhiệm vụ và lực lượng cách mạng.

C. Xác định chiến lược cách mạng Việt Nam.

D. Xác định lực lượng cách mạng Việt Nam.

1.1: Phong trào đấu tranh nào dưới đây của giai cấp tiểu tư sản là tiêu biểu nhất trong những năm 20 của thế kỉ XX?

A. “Bài trừ ngoại hóa”.

B. “Chấn hưng nội hóa”.

C. Chống độc quyền cảng Sài Gòn.

D. Đòi Pháp trả tự do cho cụ Phan Bội Châu

1.2: Tác phẩm nào dưới đây tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu?

A. Vi Hành.

B. Nhật kí trong tù.

C. Đường Kách Mệnh.

D. Bản án chế độ thực dân Pháp.

1.3: Tổ chức nào dưới đây được xem là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Tân Việt Cách mạng Đảng.

B. Tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng.

C. Tâm tâm xã.

D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

1.4: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa cơ bản nhất về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?

A. Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

B. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.

C. Chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

D. Chấm dứt sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

1.5: Việt Nam Giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của các tổ chức nào dưới đây?

A. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với du kích Ba Tơ.

B. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.

C. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với Cứu quốc quân.

D. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với du kích Thái Nguyên.

16: Lực lượng cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm

A. công nhân, nông dân, địa chủ yêu nước, tầng lớp đại địa chủ.

B. công – nông, tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc.

C. công nhân, nông dân, đại địa chủ phong kiến, tư sản mại bản.

D. công nhân, tư sản dân tộc, trí thức, tầng lớp đại địa chủ.

1.7: Mâu thuẫn cơ bản nhất của các dân tộc Đông Dương từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. mâu thuẫn giữa nhân dân Đông Dương với thực dân Pháp.

B. mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản.

C. mâu thuẫn giữa nông dân, công nhân Đông Dương với Pháp.

D. mâu thuẫn giữa nông nhân với địa chủ.

1.8: Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt được xác định tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) là gì?

AGiải phóng dân tộc.

B. Giải phóng các dân tộc Đông Dương.

C. Giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng đất.

D. Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

1.9: Sự kiện nào dưới đây diễn ra tại nhà số 5D phố Hàm Long – Hà Nội (3/1929)?

A. Thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

C. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

20: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 là

A. bước chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của chính đảng Cộng sản sau này.

B. xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản.

C. bước ngoặt của phong trào cách mạng Việt Nam.

D. bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

21: Ấn phẩm nào dưới đây là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Đường Kách Mệnh.

B. Báo Người cùng khổ.

C. Báo Thanh Niên.

D. Bản án chế độ thực dân.

2.2: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?

A. Là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường giải phóng dân tộc.

B. Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê nin và phong trào yêu nước.

C. Hình thành nên khối liên minh công – nông, trở thành nòng cốt cách mạng.

D.  Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam.

2.3: Đại diện của tổ chức cộng sản nào dưới đây không tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

A. An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

C. An Nam Cộng sản Đảng.

D. Đông Dương Cộng sản Đảng.

24: Quyết định quan trọng nào dưới đây được Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thông qua (13/8/1945) khi nghe tin Nhật Bản sắp đầu hàng?

A. Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

B. Thành lập ủy ban khởi nghĩa và hạ lệnh Tổng khởi nghĩa.

C. Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

D. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

2.5: Sự kiện quốc tế nào dưới đây có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (6/1919).

B. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo luận cương của Lê nin (7/1920).

C. Cách mạng tháng Mười Nga (1917).

D. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp (12/1920).

2.6:Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy” là nội dung của văn kiện nào dưới đây?

A. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.

B. Tuyên ngôn của Mặt trận Việt Minh.

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

D. Tuyên ngôn độc lập

27: Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị (5/1941) có điểm gì khác so với Hội nghị (11/1939)?

A. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước.

B. Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

C. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

D. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc là mục tiêu số một của cách mạng.

2.8: Điều kiện nào dưới đây giữ vai trò quyết định sự xuất hiện của ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?

A. Sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng vô sản.

B. Những luận điểm về con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.

C. Hoạt động của các hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Các chi bộ cộng sản đầu tiên được hình thành ở nhiều địa phương.

29: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì

A. giai cấp công nhân là lực lượng đông đảo.

B. công nhân là lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất mới.

C. giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để.

D. công nhân có ý thức quyền lợi giai cấp.

3.0: Mục đích của Pháp khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam là gì?

A. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

B. Để phát triển kinh tế Pháp.

C. Để thu được nhiều lợi nhuận.

D. Để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.

3.1: Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đánh thuế nặng vào hàng ngoại nhập vì muốn

A. cản trở sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài.

B. tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển.

C. tạo sự cạnh tranh hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương.

D. độc chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương.

32: “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”, đoạn trích trên nói về sự kiện lịch sử nào dưới đây?

A. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo Luận cương của Lê nin (7/1920).

B. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Sài Gòn (8/1925).

C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái ở Sa Diện (Quảng Châu) (6/1924).

D. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách tới Hội nghị Véc xai (6/1919).

3.3: Khu giải phóng Việt Bắc ra đời trong

A. phong trào dân chủ 1936-1939.

B. phong trào cách mạng 1930-1931.

C. khi Nhật chuẩn bị đảo chính Pháp.

D. khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945).

3.4: Những ngành kinh tế nào dưới đây được Pháp đầu tư nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai?

A. Nông sản và khai mỏ.

B. Giao thông vận tải và tài chính.

C. Ngoại thương và nông nghiệp.

D. Công nghiệp nặng và khai mỏ

35: Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925) là mốc quan trọng trên con đường phát triển của công nhân Việt Nam vì

A. đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười được công nhân Việt Nam tiếp thu.

B. sau cuộc bãi công ở Ba Son, công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội,… tổng bãi công.

C. đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính đàn áp cách mạng Trung Quốc.

D. đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, bắt đầu chuyển từ tự phát sang tự giác.

36: Cách mạng tháng Tám 1945 đã góp phần vào chiến thắng chống phát xít của thế giới là vì

A. đã giành chính quyền ở Hà Nội sớm nhất.

B. đã lật đổ nền thống trị của phát xít Nhật ở Việt Nam.

C. đã lật đổ chế độ phong kiến và nền thống trị của Nhật.

D. đã lật đổ chế độ phong kiến và nền thống trị của Pháp, Nhật.

3.7: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?

A. Gửi đến Hội nghị Véc xai bản yêu sách 8 điểm (1919).

B. Đọc bản sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin (7/1920).

C. Sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925).

D. Lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pa ri (1921).

3.8: Lí luận nào dưới đây được Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên truyền bá về Việt Nam?

A. Lí luận Mác-Lê nin.

B. Lí luận cách mạng vô sản.

C. Lí luận đấu tranh giai cấp.

D. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc

3.9: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III?

A. Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam.

B. Quốc tế này đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam.

C. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa.

D. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp.

4.0: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1911-1930 là gì?

A. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

B. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

C. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


1

2

3

4

5

C

A

D

A

B

6

7

8

9

10

D

D

C

A

B

11

12

13

14

15

D

C

D

A

C

16

17

18

19

20

B

A

A

A

A

21

22

23

24

25

C

C

B

B

C

26

27

28

29

30

D

A

A

C

D

31

32

33

34

35

D

B

D

A

D

36

37

38

39

40

B

B

D

C

D