Trang Chủ Lớp 12 Đáp án đề thi THPT Quốc gia Đáp án chính thức môn Hóa THPT quốc gia 2018 của...

[Môn Hóa] Đáp án chính thức môn Hóa THPT quốc gia 2018 của bộ GD&ĐT

CHIA SẺ

80 câu trắc nghiệm HÓa học và có tới khoảng 10 câu cuối được cho là rất khó. Tham khảo đề và đáp án phía dưới nhé. Đáp án chính thức của bộ Giáo dục và đào tạo.

Tải về file PDF xem rõ nét hơn: Dap-an-Hoa-hoc-24-ma-de-K18-Dethikiemtra.com

Câu hỏi Mã đê thi
201 202 203 204 205 206 207 208
41 D B D C D C C B
42 D B C D B B D C
43 A C A A D A C B
44 D D A A C D A D
45 C A C A A C B D
46 C B D C D B C A
47 A D A C C D D D
48 A D C D B B C C
49 C B D C D D D D
50 C D C B D A B C
51 A B D C B B D A
52 B D C D A C D A
53 A B A A C C B B
54 B C D B A A A B
55 D D B D C D B B
56 A A B D D C B A
57 C C A D A C D A
58 D C B A D A A C
59 A C B D B D B A
60 B D B B D C C A
61 B D C D B D A B
62 D A B C A D C A
63 D D C C C A B B
64 C A D D B D C C
65 C B A A D C B C
66 D D D B C C D C
67 D C B C C A B B
68 B B C A B C A A
69 B A A C B A B B
70 C A A B C A B B
71 A B A B A D C B
72 D A C C D C D A
73 A C B C C D D A
74 D A D A C C C B
75 C A B B A C D C
76 B C B B A C A C
77 A B B A B A C B
78 B C D B B D A C
79 C C B B C A A C
80 B C D A C A A B

 

Câu hỏi Mã đê thi
209 210 211 212 213 214 215 216
41 D A C B A D D D
42 C D B B B C D A
43 C A C D A B B C
44 A A D B D D A A
45 D A B B A B C D
46 D C A A B A A C
47 B A D D A B B D
48 D D D A B B D A
49 A C D C D D B D
50 C B C B A D C B
51 A C B A D D C D
52 D D A C C B C B
53 A D A D C B B D
54 B D A A D A A D
55 B D B B C C B B
56 D B B B B B B A
57 B B A D D D B A
58 C D C C A C C B
59 C B B A D D D A
60 B A A A C A D B
61 D B B D B C C D
62 B B C C B D C D
63 B D A A B B B C
64 C C C C D A A C
65 D D A C A A B A
66 C B C D D A C B
67 C C A B B B A A
68 D D B A A C D C
69 D B B D D C B C
70 C D C B A B B A
71 D C A A A A A C
72 D A C D B D A C
73 C B C D B A C B
74 D C C A D D D B
75 B A A C A B A C
76 B C B A B C A B
77 C C B D D A D A
78 D A A D B A A C
79 B A A C B C D A
80 B C A C D C C B
Câu hỏi Mã đê thi
217 218 219 220 221 222 223 224
41 B C B C A C A B
42 A D A D D A D B
43 C B C B D A A D
44 A D A B A C A A
45 D B D D D C C D
46 A D D D C B D A
47 C A C C A A D A
48 A C A A B C C A
49 C C C D B D A B
50 A B B B A C A D
51 D A C A D B C D
52 D A A D D C A C
53 B D C D B D C C
54 B A A B C A C D
55 D A B C C B D D
56 C C B A B D C B
57 C B C A D B B B
58 C C C B A C C C
59 C D B D C A D C
60 B C A D C A A D
61 C C D D C D A B
62 D B C B A D C C
63 C B D A B D A B
64 A B D D B B B C
65 D D A A C D D C
66 C D D A A B B B
67 A D B D A C A B
68 A A A B D A D C
69 B A C D D D C D
70 B A A B B A C B
71 D C C B B A A C
72 A A C A D D B C
73 B B B C A A A D
74 C B D D C D D B
75 D A A A B B A D
76 D C D B C B D D
77 B B B B B A D C
78 A C B A C B C C
79 D A D B A B D D
80 D A D A A A C C

Câu 58: Cho 15 gam hỗn hơp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HC1 0.75M. thu được dung dịch chửa 23.76 garn hồn hợp muối. Giá trj của V là

A. 720.              B 329.         C. 320.           D. 480

Cho các phát biểu sau:

a) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu được khi H2 ở catot.

b) Dùng khí CO (dư) khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu.

c) Để hợp kim Fc-Ni ngoài không khí ẩm thì kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học.

d) Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu.

e) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.

Số phát biếu đúng là

A.5.                 B. 3.                    C.2.              D. 4.

 

Quảng cáo
CHIA SẺ