Trang chủ Lớp 12 Đáp án đề thi THPT Quốc gia Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2018 chính thức của...

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2018 chính thức của bộ GD&ĐT

Chia sẻ

[Chính thức] Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 24 mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.

Đáp án Chính thức môn Toán của bộ giáo dục và đào tạo 

Bấm vào hình hoặc bấm Tại đây để tải về

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TRUNG HOC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

Bài thi: TOÁN

Câu hỏi Mã đê thi
101 102 103 104 105 106 107 108
1 D B C C C C C C
2 D A B C D D B B
3 A A D D D A D A
4 A D A D A D D C
5 B D D A D D B D
6 C A D B A C A C
7 D A D B D A B D
8 B A A A B D D C
9 D A C D D C C C
10 C D D B A D C A
11 D C B C D A D D
12 C B C C A B A B
13 A C B A D C B B
14 B B B C B B A D
15 B C C B D C A B
16 C A D D B D D B
17 A C A A A B D B
18 D D C B C C C C
19 A A C D D B C D
20 D A C D C D D D
21 A B B A B B C B
22 A D A A A D A C
23 D D B C C C C D
24 A D B B D A C A
25 A A A D B A A D
26 A A C A D C D C
27 D A D C B B B D
28 A C D B C B B B
29 B A A B A A B C
30 C C A C B D D D
31 D D A D D A C B
32 B B D A A B B D
33 A D D C B D C A
34 B B C D A A B C
35 A C C A A D A C
36 C A B A B C D B
37 B D C D B A D A
38 B B D B A D D A
39 C D B B A A A C
40 B B B A B C C B
41 C D B C A C A B
42 A D C C B B A B
43 D C C A D D A D
44 C B A D A A C A
45 B C B D A B B C
46 B D B B B B B A
47 D B A B D A A A
48 B C C C B C B A
49 C B A A B C B C
50 B B B A A C B A

 

109 110 111 112 113 114 115 116
1 A B D A A B A D
2 A B D B C D C C
3 C A D C A B C A
4 D B C A D A C C
5 C B B D A B B C
6 D D A D D B A C
7 C C B C B C D A
8 C D D B B A B A
9 A B A B D C D A
10 D A B C C A C C
11 B A A C D A A B
12 B A C A C A C D
13 D A D A B D A C
14 B C C C A D B B
15 B C A B A A A B
16 B B C C A D B D
17 C D A A C A D D
18 D C D B D A A A
19 D D C A C C D C
20 B D C A C B B B
21 C C D B D A D D
22 D B B C C B D B
23 A B A A C C A A
24 D B A A A C A B
25 C C D A D B A A
26 D D B D A B D C
27 B C A C C C B B
28 C D D A B C B B
29 D C D B A C A B
30 B D B B D A D C
31 D B D C A B A C
32 A C B B C C B B
33 C D C C C A A B
34 C C D A C D B B
35 B D C C B C D A
36 A D A C A B D C
37 A C C C A A D A
38 C D C D D A A B
39 B C C C D C D B
40 B B A D D A B C
41 B B A B A A A A
42 D C A D C B B A
43 A B C A D B B B
44 C C B A D C D A
45 A D D B A C A C
46 B C C D C B D C
47 A B B A D C B C
48 A C B D C B B A
49 C D A D A B D C
50 C D B D C B D A

 

117 118 119 120 121 122 123 124
1 D B A D D D C B
2 C A B C C B C C
3 B B B D A B D B
4 D A B C D D A D
5 D C D C C C A C
6 D D C D D D C D
7 D C B B A A B A
8 A C B A B D B D
9 C B D A C C A C
10 B B C D B A D A
11 B B D B C C B C
12 D A A A D B D B
13 C C A D B C D C
14 C C B D C C C C
15 A A C B B D D D
16 C B D D D A C A
17 D D C B B B B B
18 D D A C D A D A
19 B B B D C C B C
20 A A B C A B B B
21 B B A A A C D C
22 C A C C C C A C
23 A D D C B A D A
24 B D B C B D D D
25 D B C A A D A D
26 C D A A D B D B
27 A C C A A B B B
28 A A A C B D D D
29 A A C B D D B D
30 B D A D A A B A
31 C C A C D B C B
32 D B D D C C D C
33 B C B D A A B A
34 A D D A D C B C
35 A B A C A B C B
36 C D B D C B B B
37 A D C D C D D D
38 C B B A B A D A
39 D B A D D A C A
40 C C B A A D D B
41 C C A C B C B D
42 D A C D B D C C
43 B D D D D C B D
44 B B A C D A C A
45 B D D C B D C A
46 A A D A B A C B
47 C D D C A D B A
48 D A C A C D C D
49 A C C A A A C D
50 B C B A C A B A

Xem thêm:

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu 15: Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là

A.-1-3i.              B.   1 + 3i.     C.-1 + 3i.               D 1-3i.

Câu 24: Một người gừi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mồi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn đổ tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

A. 12 năm.              B. 11 năm.               C 10 năm.              D.3 năm.

Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(-1; 0; 2) và di qua điểm A(0; 1; 1). Xét các điểm B, c, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khổi tứ diện ABCD có giá trị lớn nhất bằng

A. 8/3          B.8                  C.4                     D.4/3

Xem đề đầy đủ