Trang Chủ Lớp 11 Khảo sát chất lượng lớp 11

Khảo sát hè, kiểm tra chất lượng đầu năm môn Lịch sử lớp 11 (2 đề có đáp án)

CHIA SẺ

Khảo sát hè, kiểm tra chất lượng đầu năm môn Lịch sử lớp 11 (2 đề có đáp án, thang điểm chi tiết)

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN

ĐỀ THI KHẢO SÁT HÈ 2014

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11

Thời gian: 60 phút không kể giao đề

Mã đề: 01

1: ( 4 điểm)

Trong thời kỳ Bắc thuộc, nhân dân ta đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh chống lại ách đô hộ của chế độ phong kiến phương Bắc. Em hãy kể tên những cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân ta thời Bắc thuộc. Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa mở đầu và kết thúc thời Bắc thuộc?

2: (3 điểm)

Cách mạng Tư sản là gì? Hãy kể tên các cuộc cách mạng Tư sản nổ ra ở Châu Âu từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII? Trình bày ý nghĩa của cách mạng Tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

3: ( 3 điểm).

Hoàn cảnh nào dẫn đến cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản? Nêu nội dung của cải cách Minh Trị? 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài,

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 


Mã đề: 02

1: ( 4 điểm)

Trong các thế kỉ độc lập của dân tộc, nhân dân Đại Việt nhiều lần phải đương đầu với các cuộc xâm lược của chế độ phong kiến phương Bắc. Bằng kiến thức lịch sử em đã được học, hãy kể tên các cuộc kháng chiên chống xâm lược trong các thế kỉ X- XVIII của dân tộc ta? Quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong các cuộc kháng chiến?

2: ( 3 điểm)

Cách mạng Công nghiệp ở Châu Âu diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp?

3: ( 3 điểm)

Những nét khái quát về tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội? Tại sao nói cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?


 Đáp án và hướng dẫn chấm đề khảo sát chất lượng môn Sử lớp 11 đầu năm họcMã đề: 01

Câu Nội dung Điểm
1 1: ( 4 điểm)Trong thời kỳ Bắc thuộc, nhân dân ta đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh chống lại ách đô hộ của chế độ phong kiến phương Bắc. Em hãy kể tên những cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân ta thời Bắc thuộc. Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa mở đầu và kết thúc thời Bắc thuộc?
* Những cuộc đấu tranh tiêu biểu:

– Khởi nghĩa Hai Bà Trưng – Năm 40 SCN tại Hát  Môn – Phúc Thọ – Hà Tây ( Hà Nội).

0.5đ
    – Khởi Nghĩa Lí Bí năm 542 và sự thành lập nhà nước vạn Xuân. 0.5đ
    – Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ năm 905. 0.5đ
    – Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền chống quân Nam Hán 0.5đ
* Ý nghĩa :

– Chiến thắng mở đầu: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng- Mở đầu cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kỳ 1 nghìn năm Bắc thuộc. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân ta.

1.0đ
   – Chiến thắng kết thúc: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền: Mở ra thời đại mới thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta. Mốc chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc. 1.0đ
2 2: (3 điểm) Cách mạng Tư sản là gì? Hãy kể tên các cuộc cách mạng Tư sản nổ ra ở Châu Âu từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII? Trình bày ý nghĩa của cách mạng Tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII? 3.0đ
* Cách mạng Tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp Tư sản lãnh đạo, động lực là qcnd nhằm lật đổ chế độ PK, mở đường cho CNTB phát triển. 1.0đ
* Tên các cuộc cách mạng TS:

CMTS Anh ( 1642- 1689), Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ( 1775- 1783),  CMTS Pháp 1789.

1.0đ
* Ý nghĩa CMTS Pháp:

– Lật đổ CĐPK chuyên chế ở Pháp…..

– Ảnh hưởng mạnh mẽ đến chế độ PK châu Âu, mở ra thời đại mới- thời đại thắng lợi và củng cố của CNTB ở các nước tiên tiến lúc bấy giờ.

1.0đ
3

 

3: ( 3 điểm).Hoàn cảnh nào dẫn đến cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản? Nêu nội dung của cải cách Minh Trị? 3.0đ
* Hoàn cảnh cải cách Minh Trị:

– Đến giữa thế kỉ XIX chế độ Mạc Phủ ở Nhật lâm vào khủng hoảng trầm trọng ( kinh tê, xã hội, chính trị)…

0.5đ
– Giữa lúc đó các nước Tư bản phương Tây đứng đầu là Mĩ, dùng áp lực quân sự đòi Nhật phải mở cửa. Nhật đứng trước hai con đường phải lựa chọn: duy trì chế độ PK hoặc tiến hành cải cách đất nước.Tháng 1- 1868 sau khi lên ngôi, Nhật Hoàng Minh Trị đã tiến hành cải cách. 0.5đ
* Nội dung:

– Chính trị: Tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thành lập chính phủ mới, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến…

0.5đ
– Kinh tế: thi hành chính sách thống nhất tiền tệ, cho phép mua bán ruộng đất….. 0.5đ
-Quân sự: Được húân luyện theo kiểu phương Tây… 0.5đ
– Giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, cử học sinh đi du học 0.5đ

Mã đề: 02

Câu Nội dung Điểm
1 1: ( 4 điểm)  Trong các thế kỉ độc lập của dân tộc, nhân dân Đại Việt nhiều lần phải đương đầu với các cuộc xâm lược của chế độ phong kiến phương Bắc. Bằng kiến thức lịch sử em đã được học, hãy kể tên các cuộc kháng chiên chống xâm lược trong các thế kỉ X- XVIII của dân tộc ta? Quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong các cuộc kháng chiến?
* Các cuộc kháng chiến:

– Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê ( 980- 981)

– Kháng chiến chống Tống thời Lý ( 1075- 1077)

– Ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần ( 1258, 1285, 1287-1288).

– Kháng chiến chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn ( thế kỉ XV).

– Kháng chiến quân xâm lược Xiêm ( 1785).

– Kháng chiến chống Thanh ( 1789)

3.0đ
* Vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc kháng chiến:

Các triều đại phong kiến đều nhận thức rất đúng đắn sức mạnh của nhân dân, nên cùng với việc bồi dưỡng sức dân thời bình là việc dựa vào dân khi có chiến tranh. Vì vậy trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc nhân dân luôn đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự thành công của các cuộc kháng chiến,họ là lực lượng đi đầu, không ngại hiểm nguy trong các trận đánh.

1.0đ
2 2: ( 3 điểm)  Cách mạng Công nghiệp ở Châu Âu diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp?
* Hoàn cảnh diễn ra cách mạng công nghiệp.

– Các nước châu Âu đã hoàn thành xong các cuộc CMTS, cần có nhu cầu tiến lên CNTB.

0.5đ
   – Các nước châu ÂU đã có sự tích luỹ về vốn ( tư bản), nhân công và sự tiến bộ về kĩ thuật. Trên cơ sở đó cách mạng Công nghiệp được tiến hành ở châu Âu mở đầu ở nước Anh. 0.5đ
* Hệ quả của cách mạng công nghiệp.

– Kinh tế: Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản: nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện, sản xuất bằng máy móc đã thay thế cho lao động bằng chân tay…. Đồng thời cách mạng công nghiệp cũng góp phầnthúc đẩy chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành giao thông vận tải và nông nghiệp.

1.0đ
  – Xã hội: Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. Sự bóc lột công nhân của giai cấp tư sản làm cho xã hội tư bản và cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng tăng lên. 1.0đ
3 3: ( 3 điểm)  Những nét khái quát về tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội? Tại sao nói cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
* Những nét khái quát về tổ chức Trung Quốc đồng minh hội:

– Đầu năm 1905, phong trào đấu tranh chống đế quốc , chống phong kiến của nhân dân Trung Quốc đã lan rộng khắp các tỉnh. Trước tình hình đó Tôn Trung Sơn từ châu Âu về Nhật Bản nhằm thống nhất các lực lượng yêu nước thành 1 chính đảng. Tháng 8- 1905, Trung Quốc Đồng minh hội- chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời.

1.0đ
   – Thành phần: Trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ…và một số ít đại biểu công nông. 0.5đ
  – Mục tiêu: Đánh đổ Mãn Thanh, kkhôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, chia ruộng đất cho dân cày. 0.5đ
* Cách mạng Tân Hợi là cuộc CMTS không triệt để:

Là cuộc cách mạng không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược và không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

1.0đ