Trang Chủ Lớp 11 Khảo sát chất lượng lớp 11

Đáp án đề KSCL môn Sử lớp 11 năm học 2015-2016 trường THPT Hàn Thuyên

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra kiến thức các em học sinh lớp 11  gồm lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam.

Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Ninh

Trường THPT Hàn Thuyên

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm – Lớp 11

Môn Lịch Sử Khối C Năm học 2015-2016
Ngày thi : 16 -8 – 2015
Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề)

I. Lịch sử thế giới:

I ( 3,0 điểm)

Tại sao nói thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 ?

II. Lịch sử Việt Nam:

II ( 3,0 điểm)

Trình bày sự phát triển của tư tưởng, tôn giáo, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ X-XV và rút ra nhận xét về những thành tựu trên. Tại sao có sự phát triển đó ?

III ( 2,0 điểm)

a. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông, thông qua sơ đồ hãy phân tích bộ máy nhà nước đó.

b. Em hãy đánh giá về cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông?

IV ( 2,0 điểm)

Nêu biểu hiện của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến ? Là một học sinh trong thời đại mở cửa, hội nhập hiện nay, em phải làm gì để tô thắm truyền thống yêu nước đó?


Nội dung chính Điểm
Tại sao nói thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 1789 ?  
– Phái Giacôbanh nắm chính quyền trong bối cảnh nước Pháp bị đe doạ nghiêm trọng: Trong nước bọn phản cách mạng quấy rối, đời sống nhân dân khó khăn. Bên ngoài quân đồng minh phong kiến tràn vào biên giới nước Pháp. Trong bối cảnh ấy phái Giacôbanh đã thực hiện nhiều biện pháp quan trọng: 0,5
+ Giải quyết vấn đề ruộng đất- đòi hỏi cơ bản của quần chúng nông dân 0,5
+ 6- 1793 Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố chế độ cộng hoà, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xoá bỏ. 0,5
+ 23-8-1793 Quốc hội thông qua sẵc lệnh ” Tổng động viên toàn quốc” để huy động sức mạnh của nhân dân chống ” thù trong, giặc ngoài” 0,5
+ Ban hành luật giá tối đa với lương thực, thực phẩm và ban hành mức lương tối đa của công nhân 0,25
-> Như vậy phái Giacôbanh đã giải quyết được nhiệm vụ đề ra đầu cuộc cách mạng mà các giai đoạn trước và sau này chưa một chính phủ nào làm được: 0,25
Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, ban bố quyền dân chủ rộng rãi, đem lại ruộng đất cho dân cày, dập tắt được nổi loạn, đuổi được quân xâm lược ra khỏi biên giới. 0,25
-> Thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp… 0,25

II. 

Nội dung chính Điểm
* Sự phát triển….
+ Tư tưởng, tôn giáo:
– Nho giáo: dần trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp thống trị…chi phối nội dung giáo dục, thi cử 0,25
– Phật giáo: giữ vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến, được giai cấp thống trị tôn

sùng. Nhiều nhà sư đã tham gia tích cực vào sự nghiệp dựng nước, giữ nước như

Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh, chùa chiền được xây dựng nhiều nơi …

0,25
– Đạo giáo: được truyền bá và hòa nhập vào tín ngưỡng dân gian, một số đạo quán

được xây dựng… Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, những người có công, thần sông,

thần núi…

0,25
+ Văn học:
– Từ thời Trần văn học dân tộc ngày càng phát triển. Hàng loạt bài thơ, hịch,

phú nổi tiếng như Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo,…vừa

thể hiện tài năng văn học vừa toát lên niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước

sâu sắc.

0,25
– Thế kỷ XI-XII, chữ Nôm ra đời…Đến thế kỉ XV, văn học chữ Hán và chữ

Nôm đều phát triển với sự xuất hiện hàng loạt tập thơ của Nguyễn Trãi, Lê

Thánh Tông…

0,25
+ Nghệ thuật:
– Cung điện, tháp, đền đài, thành được xây dựng…;những công trình kiến trúc

Phật giá xây dựng khắp nơi như: chùa Một cột, chùa Dâu, tháp Báo Thiên, Phổ

Minh…

0,25
– Nghệ thuật điêu khắc tinh tế, độc đáo với nhiều loại hình khác nhau như chân

bệ cột hình hoa sen, những bức phù điêu khắc hình rồng nổi cuộn trong lá đề…

0,25
– Nghệ thuật sân khấu như ca múa nhạc: chèo, tuồng, múa rối phát triển. Âm

nhạc với nhiều nhạc cụ: trống cơm, sáo tiêu, đàn cầm…

0.25
* Nhận xét:
– Văn hóa thời kì này đạt nhiều thành tựu rực rỡ, đặc sắc trên tất cả các mặt. Thời

Lý, Trần, Hồ, văn hóa phát triển mạnh được gọi là văn hóa Thăng Long.

0,5
* Tại sao:
– Sự phát triển về các mặt chính trị, kinh tế…của các triều đại Lý, Trần, Lê tạo

tiền đề cho các mặt giáo dục, văn học, nghệ thuật phát triển.

0,25
– Các triều đại phong kiến đều có những chính sách tạo điều kiện cho các hoạt

động này phát triển. Sự sáng tạo của nhân dân ta trong sản xuất, trong đấu

tranh nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc….

0,25

III. 

* Vẽ sơ đồ: (0,5 đ)

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông Sơ đồ bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông

Nội dung chính Điểm
* Phân tích…
+ Ở trung ương:
– Chức tể tướng và các chức Đại hành khiểm bị xóa bỏ. Vua trực tiếp quyết định mọi việc. 0,25
– Bên dưới là sáu bộ. Các cơ quan Ngự sử đài, Hàn lâm viện được duy trì với quyền hành cao hơn. 0,25
+ ở địa phương:
– cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên. Mỗi đạo có 3 ti trông coi mặt dân sự, quân sự, an ninh. 0,25
– dưới đạo là phủ, huyện ,châu, xã 0,25
* Đánh giá:
– Đây là cuộc cải cách hành chính lớn, toàn diện được tiến hành từ trung ương đến địa phương 0,25
Cải cách để tăng cường quyền lực của nhà vua. Là sự hoàn chỉnh bộ máy nhà

nước phong kiến tập quyền, đưa chế độ phong kiến Việt Nam đạt tới đỉnh cao.

0,25

IV (2,0 điểm).

Nội dung chính Điểm
* Biểu hiện truyền thống…
– Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi

người Việt.

0,25
– Ý thức vươn lên xây dựng phát triển nền kinh tế tự chủ, nên văn hóa đậm đà

bản sắc truyền thống của dân tộc.

0,25
– Ý thức đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc trong công cuộc xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên

0,25
– Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ – yêu nước gắn với

thương dân – mang yếu tố nhân dân.

0,25
* Liên hệ:
Là học sinh…em thấy cần phải học tập, rèn luyện đạo đức tốt, thực hiện pháp luật

nhà nước, có công việc phù hợp với bản thân để góp phần xây dựng đất nước…

1,0