Trang Chủ Lớp 11 Khảo sát chất lượng lớp 11

Đề khảo sát môn sinh đầu năm 2015 có đáp án

CHIA SẺ

Tham khảo đề và đáp án đề thi khảo sát chất lượng môn sinh lớp 1. Đề 50 câu trắc nghiệm và Thời gian làmbài 90 phút.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 11

Năm học 2015-2016

MÔN THI: Sinh học

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Mã đề: 132

1: Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào.

tebaoBiết rằng không xảy ra đột biến; các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. Theo

lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi kết thúc quá trình phân bào ở hai tế bào trên thì từ tế bào 1 tạo ra hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào 2 tạo ra hai tế bào đơn bội.

B. Hai tế bào đều đang ở kì sau của nguyên phân.

C. Tế bào 1 đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân.

D. Bộ nhiễm sắc thể của tế bào 1 là 2n = 4, bộ nhiễm sắc thể của tế bào 2 là 2n = 8.

2: Một phân tử mARN có 300U chiếm 20%, trong quá trình dịch mã có 5RbX tham gia và chỉ trượt qua 1 lần. Hỏi có bao nhiêu phân tử nước được giải phóng?

A. 2495

B. 2485

C. 2490

D. 2500

3: Nội dung nào sau đây là sai ?

A. Thụ tinh là quá trình kết hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực với giao tử cái để phục hồi bộ NST lưỡng bội cho hợp tử.

B. Các tinh trùng sinh ra qua giảm phân đều thụ tinh với trứng để tạo hợp tử

C. Thụ tinh là quá trình phối hợp yếu tố di truyền của bố và mẹ cho con

D. Mỗi tinh trùng kết hợp với một trứng tạo ra một hợp tử

4: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế.

A. nhân đôi ADN.

B. phiên mã.

C. dịch mã.

D. giảm phân và thụ tinh.

5: Để tạo ra 16 hợp tử, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50% số tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng trong trường hợp này bằng:

A. 25%

B. 50%

C. 12,5 %

D. 100%

6: Ở gà 2n = 78, có 60 tế bào sinh tinh thực hiện giảm phân tạo giao tử. Số tinh trùng được tạo thành và tổng số nguyên liệu tương đương NST đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình này là:

A. 240 tinh trùng, 2340 NST đơn

B. 60 tinh trùng, 4680 NST đơn

C. 60 tinh trùng, 2340 NST đơn

D. 240 tinh trùng, 4680 NST đơn

7: ADN của tế bào nhân thực có chiều dài 0,051mm, có 15 đơn vị nhân đôi. Mỗi đoạn okazaki có 1.000 nuclêôtit. Cho rằng chiều dài các đơn vị nhân đôi là bằng nhau, số ARN mồi cần cho quá trình tái bản sẽ là:

A. 165

B. 180

C. 330

D. 315

8: Khi nói về sự giống nhau của quá trình tái bản ADN, phiên mã và dịch mã, một học sinh đưa ra các nhận định sau đây

(1) Đều xảy ra theo nguyên tắc khuôn mẫu

(2) Đều có thể xảy ra trong tế bào chất của tế bào

(3) Đều có thể xảy ra trong nhân của tế bào

(4) Trong cả ba quá trình trên , đều diễn ra hiện tượng bắt cặp bổ sung giữa các nucleotit

Trong các nhận định trên, các nhận định đúng là:

A. 1;2;3

B. 1;3;4

C. 1;2;4

D. 2,3;4

9: Người ta sử dụng 1 chuỗi polinucleotit có

txag

làm khuôn để tổng hợp nhân tạo 1 chuỗi bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các loại nucleotit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:

A. A + G = 75%; T + X = 25%.

B. A + G = 20%; T + X = 80%.

C. A + G = 80%; T + X = 20%

D. A + G = 25%; T + X = 75%.

10: Trong số các cặp phép lai dưới đây có bao nhiêu cặp là lai thuận nghịch:

(1). ♀AA x ♂aa và ♀Aa x ♂aa.

(2). ♀Aa x ♂aa và ♀ aa x ♂ AA.

(3). ♀AA x ♂aa và ♀aa x ♂AA.

(4). ♀aa x ♂Aa và ♀Aa x ♂aa.

(5). ♀AABb x ♂aabb và ♀AABb x ♂aaBB.

(6). ♀AABbdd x ♂aabbDd và ♀aabbDd x ♂AABbdd.

(7). ♀AABB x ♂aabb và ♀ aabb x ♂AABB.

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

cau11-cau17

cau18-cau32

cau33-cau48cau4950

Đáp án đề thi KSCL đầu năm môn Sinh lớp 11 năm 2015-2016

1 C 11 D 21 D 31 D 41 A
2 C 12 A 22 C 32 C 42 A
3 B 13 D 23 D 33 A 43 D
4 A 14 B 24 C 34 B 44 C
5 A 15 B 25 B 35 D 45 B
6 D 16 A 26 B 36 A 46 A
7 B 17 C 27 C 37 D 47 B
8 C 18 B 28 C 38 A 48 B
9 C 19 A 29 C 39 D 49 B
10 B 20 D 30 D 40 A 50 A