Trang Chủ Lớp 11 Khảo sát chất lượng lớp 11

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Lý, Hóa lớp 11 năm 2015 có đáp án

CHIA SẺ

Đề và đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm Lý, Hóa lớp 11 có đáp án

MÔN HÓA HỌC LỚP 11 – Thời gian làm bài: 90 phút(50 câu trắc nghiệm).

Mã đề 132

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

1: Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH ( đặc, nóng, dư). Dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A. KCl, KClO3, KOH, H2O.

B.KCl, KClO3, Cl2.

C.KCl, KClO3.

D.KCl, KClO, KOH, H2O.

2: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:

A. N, P, F, O.

B.P, N, F, O

C.N, P, O, F.

D.P, N, O, F.

3: Oxi không phản ứng trực tiếp với :

A. Flo

B.Lưu huỳnh

C.Crom

D.cacbon

4: Chỉ ra phát biểu sai về phân tử CO2 :

A. Trong phân tử có hai liên kết đôi.

B.Phân tử CO2 không phân cực.

C.Liên kết giữa ngtử O và C là phân cực.

D.Phân tử có cấu tạo góc.

Xem và tải đề và đáp án đề KSCL môn Hóa lớp 11: De khao sat chat luong dau nam mon Hoa lop 11 nam 2015-2016
Xem và tải đề và đáp án đề KSCL môn Lý lớp 11:  De khao sat chat luong dau nam mon Ly lop 11 nam 2015-2016