Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề và đáp án đề thi học kì 1 lớp 11 toán (Ma trận đề thi)

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 11 Toán (Ma trận đề thi) trường THPT  Đường An năm học 2014-2015.

Nội dung đề thi: Phương trình lượng giác, Xác suất thống kê, Nhị thức Niu-tơn, Phép rời hình, Hình học không gian trong chương trình đại số, hình học lớp 11.

A. Thi kì 1 Toán lớp 11

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học : 2014 – 2015

Môn : TOÁN – Lớp : 11

I. Ma trận đề thi

Chủ đề Nhận biết  

Thông hiểu

Vận dụng thấp Vận dụng cao  

Tổng điểm

Phương trình lượng giác Câu 1.1

1,5 điểm

Câu 1.2

1,5 điểm

Câu 1.3 1,0 điểm 4
Xác suất thống kê Câu 2.1 1,0 điểm 1
Nhị thức Niu-Tơn Câu 2.2

1,0 điểm

Câu 4

1,0 điểm

2
Phép rời hình Câu 3.1 1,5 điểm 1,5
Hình học không gian Câu 3.2

1,5 điểm

1,5
Tổng 15% 40% 35% 10% 10

II. Bảng mô tả cấu trúc đề thi

1 (4,0 điểm).

  1. Phương trình lượng giác cơ bản (1,5 điểm)
  2. Phương trình lượng giác thường gặp (1,5 điểm)
  3. Phương trình lượng giác biến đổi (1 điểm)

2 (2,0 điểm).

  1. Xác suất thống kê (1,0 điểm)
  2. Nhị thức Niu – Tơn (1,0 điểm)

3 (3,0 điểm).

  1. Phép dời hình (1,5 điểm)
  2. Hình học không gian (1,5 điểm)

4 (1 điểm).

Ứng dụng nhị thức Niu – Tơn tính tổng

III. Thi kì 1 môn toán khối lớp 11

de thi mon toan hoc ki 1 lop 11

Advertisements (Quảng cáo)

1. (4,0 điểm). Giải các phương trình sau

cau 1 giai cac phuong trinh hoc ki 1

2) sin2x -√3cos2x = √2.

3) cos3x + cos x = √3 cos2x.

2. (2,0 điểm).

1) Tìm hệ số của x20 trong khai triển của biểu thức: (3x2 – 2) .

Advertisements (Quảng cáo)

2) Một đề cương ôn tập gồm 10 câu hỏi, trong đó có 5 câu dễ, 3 câu trung bình và 2 câu khó. Chọn ngẫu nhiên một đề thi gồm 4 câu. Tính xác suất sao cho chọn được đề thi có đủ ba loại câu hỏi.

3. (3,0 điểm).

1) Cho điểm M (-1; -2) và đường thẳng d: 3x + 4y-1 = 0. Tìm ảnh của M và d qua phép tịnh tiến theo u = (-1;2).

2) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác với AB và CD không song song. Gọi M là một điểm trên cạnh SB của hình chóp (Không trùng với S và B).

  1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).
  2. Tìm giao điểm của đường thẳng AM với mặt phẳng (SCD).

4. (1,0 điểm).

cau 4 chung minh

———-Hết———-
(Thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm!)

Họ tên: ……………….
Số báo danh: ……………. Phòng thi: …….


B.Đáp án đề thi học kì 1 lớp 11 Toán và hướng dẫn chấm

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC : 2014 -2015
Môn : TOÁN – Khối : 11

Dap an de thi hoc ki 1 lop 11 mon toan Cau 1 Dap an de thi hoc ki 1 lop 11 mon toan Cau 1

Dap an de thi hoc ki 1 lop 11 mon toan Cau 2 Dap an de thi hoc ki 1 lop 11 mon toan Cau 2

Dap an de thi hoc ki 1 lop 11 mon toan Cau 3 Dap an de thi hoc ki 1 lop 11 mon toan Cau 3

Dap an de thi hoc ki 1 lop 11 mon toan Cau 4 Dap an de thi hoc ki 1 lop 11 mon toan Cau 4

Chú ý: Nếu học sinh làm theo cách khác mà kết quả đúng thì vẫn cho điểm tối đa.

Nguồn đề thi: Trường THPT Đường An.

Advertisements (Quảng cáo)