Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề thi học kì 1 năm 2019 môn Sinh Sở GD Nam Định: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

CHIA SẺ

Hệ dẫn truyền tim gồm các bộ phận nào? Giải thích vì sao khi vận động mạnh (chạy, mang vật nặng…) huyết áp tăng, còn khi mất nước (ra mồ hôi nhiều, tiêu chảy…) huyết áp lại giảm? … trong Đề thi học kì 1 năm 2019 môn Sinh Sở GD Nam Định

Đề bài:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong chu kù hoạt động của tim người bình thường, khi tim dãn thì máu từ tĩnh mạch phổi trở về ngăn nào của tim?

A. Tâm nhĩ trái

B. Tâm thất phải

C. Tâm nhĩ phải

D. Tấm thất trải

Câu 2: Ở thực vật trên cạn, cơ quan nào sau đây thực hiện chức năng hút nước từ đất?

A. Hoa                               B. Thân

C. Rễ                                 D. Lá

Câu 3: Khi nói về quang hợp, phát biểu sau đây đúng?

A. Trong chu trình Canvin, sản phẩm đầu tiên được tạo ra là AlPG

B. Pha tối cung cấp cho pha sáng NADP+ và C6H12O6

C. Cường độ quang hợp luôn tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng

D. Nếu không có quang phân li nước thì sẽ không tổng hợp được C6H12O6

Câu 4: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

A. Hiđrô                            B. Sắt

C. Nitơ                              D. Phôtpho

Câu 5: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn đơn?

A. Thỏ                               B. Cá chép

C. Chim bồ câu                  D. Cá sấu

Câu 6: Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang

B. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch

C. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch

D. Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và màu giàu CO2

Câu 7: Thành phần chủ yếu của dòng mạch gỗ là:

A. Hoocmôn và axit amin

B. Ion khoáng và vitamin

C. Nước và ion khoáng

D. Saccarozơ và ion khoáng

Câu 8: Để phát hiện thực vật hô hấp thải ra khí CO2, có thể sử dụng hóa chất nào sau đây?

A. Dung dịch KCl

B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Dung dịch H2SO4

D. Dung dịch NaCl

Câu 9: Ở trâu, bò, dê…, quá trình tiêu hóa prôtêin nhờ pepsin và HCl diễn ra ở ngăn nào của dạ dày?

A. Dạ lá sách                     B. Dạ tổ ong

C. Dạ cỏ                            D. Dạ múi khế

Câu 10: Khi nói về độ pH của máu ở người bình thường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Độ pH trung bình dao động từ 7,35 – 7,45

B. Hoạt động của thận có vai trò trong điều hòa độ pH

C. Khi cơ thể vận động mạnh có thể làm giảm độ pH.

D. Giảm nồng độ CO2 trong máu sẽ làm giảm độ pH

Câu 11: Khi nói về quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở thú ăn thịt, tại ruột non diễn ra quá trình tiêu hóa hóa học và hấp thụ thức ăn

B. Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào trong túi tiêu hóa

C. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn chủ yếu được tiêu hóa ngoại bào.

D. Ở thú ăn thực vật có dạ dày đơn không có quá trình tiêu hóa sinh học

Câu 12: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường được thực hiện qua hệ thống ống khí

A. Châu chấu                     B. Ốc sên

C. Giun đất                        D. Cá voi

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được? Thế nào là bón phân hợp lí? Việc bón phân không hợp lí dẫn đến hậu quả gì về năng suất và môi trường?

Câu 2: Cho sơ đồ về mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở cơ thể thực vật:

Dựa vào sơ đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Điền các chất cần thiết và các vị tí (1), (2), (3), (4), (5), (6)

– Chứng minh quang hợp là tiền đề của hô hấp và ngược lại.

Câu 3: Liệt kê các bộ phận của ống tiêu hóa người. Ống tiêu hóa phân thành các bộ phận khác nhau có tác dụng gì?

Câu 4: Hệ dẫn truyền tim gồm các bộ phận nào? Giải thích vì sao khi vận động mạnh (chạy, mang vật nặng…) huyết áp tăng, còn khi mất nước (ra mồ hôi nhiều, tiêu chảy…) huyết áp lại giảm?