Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề thi cuối học kì 1 môn Sinh lớp 11 năm 2019 ở giáo dục Vĩnh Phúc: Trình bày những ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở?

CHIA SẺ

Giải thích tại sao thực vật CAM có giai đoạn đầu cố định sơ cấp CO2 diễn ra vào ban đêm? … trong Đề thi cuối học kì 1 môn Sinh lớp 11 năm 2019 ở giáo dục Vĩnh Phúc.

Đề bài

Đề bài: Mã đề 112

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Trong một chu kì tim ở người bình thường, quá trình nào sau đây có thời gian dài nhất?

A. Co tâm thất              B. Dãn tâm nhĩ

C. Co tâm nhĩ               D. Dãn chung

Câu 2: Ở tim người, bộ phận nào sau đây có khả năng tự phát xung điện?

A. Bó His                      B. Mạng Puôckin

C. Nút nhĩ thất              D. Nút xoang nhĩ

Câu 3: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ống tiêu hóa của thú ăn thịt?

A. Có dạ dày 4 ngăn và ruột dài

B. Có dạ dày đơn lớn và ruột ngắn

C. Có dạ dày 4 ngăn và manh tràng lớn

D. Có manh tràng lớn và ruột dài

Câu 4: Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở

A. màng trong lục lạp

B. trong xoang tilacôit

Quảng cáo

C. màng tilacôit

D. chất nền

Câu 5: Giai đoạn nào của hô hấp tế bào tạo ra nhiều ATP nhất?

A. Chu trình Crep

B. Chuỗi truyền êlectron

C. Đường phân

D.Lên men

Câu 6: Điểm bù ánh sáng là

A. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp nhỏ nhất

B. cường độ ánh sáng mà tại đó cây không quang hợp

C. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp

D. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp đạt giá trị cực đại

Câu 7: Hệ sắc tố quang hợp bao gồm

A. diệp lục và carôtenôit

B. diệp lục a và diệp lục b

C. diệp lục b và carôtenôit

D. diệp lục a và carôtenôit

Quảng cáo

Câu 8: Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?

A. Lá                                 B. Thân

C. Hoa                               D. Rễ

Câu 9: Ở ếch, trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường thông qua

A. mang và ống khí

B. phổi và mang

C. da và phổi

D. ống khí và phổi

Câu 10: Ví dụ nào sau đây mô tả hiện tượng hướng sáng?

A. Ngọn cây đậu tương sinh trưởng hướng về phía có ánh sáng

B. Đậu cô ve sinh trưởng quấn quanh một cọc rào

C. Rễ cây hoa hồng sinh trưởng hướng xuống đất

D. Rễ cây ngô sinh trưởng hướng về phía có độ ẩm cao.

Câu 11: Để tách chiết sắc tố quang hợp người ta thường dùng

A. nước hoặc axêtôn

B. cồn 900 hoặc nước

C. cồn 900 hoặc benzen

D. cồn 900 hoặc NaCl’

Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không có ở thực vật C4?

A. Xảy ra hô hấp sáng

B. Diễn ra quang phân li nước

C. Giải phóng O2

D. Cố định CO2 theo chu trình Canvin

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13 (2,5 điểm)

a. Kể tên các hình thức hô hấp ở động vật

b. Trong các bề mặt trao đổi khí ở động vật, bề mặt trao đổi khí nào có thể trao đổi O2 giữa cơ thể với môi trường nước

c. Ở người, sau bữa ăn, quá trình tiêu hóa tinh bột và hấp thụ đường glucozơ làm lượng đường trong máu tăng lên. Cơ thể đã tiết ra hoocmôn gì để giúp đưa lượng đường trong máu trở về trạng thái bình thường?

Câu 14 (2,5 điểm)

a. Trình bày những ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

b. Cho các loài động vật sau: Trai sông, cá chép, cá trôi, tôm, chim bồ câu, châu chấu, ếch, cá sấu. Hãy sắp xếp các loài động vật trên phù hợp với các dạng hệ tuần hoàn sau:

(1) Hệ tuần hoàn hở

(2) Hệ tuần hoàn đơn

(3) Hệ tuần hoàn kép

Câu 15 (2 điểm)

a. Giải thích tại sao thực vật CAM có giai đoạn đầu cố định sơ cấp CO2 diễn ra vào ban đêm?

b. Hướng động là gì? Hiện tượng tua cuốn ở cây nho cuốn vào giàn thuộc loại hướng động nào?