Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11

Đề kiểm tra học kì 2 môn Sử 11: Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?

CHIA SẺ
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 11: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tạo những chuyển biến to lớn gì của tình hình thế giới. Nêu tính chất của chiến tranh.

I.  Phần trắc nghiệm ( 2,0đ). 

1. Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?

A. Nhân dân lao động ở các nước phát xít.

B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô.

C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

D. Nhân dân các nước thuộc địa.

2.Nội dung nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Khởi đầu của chiến tranh nguyên tử.

B. Thế giới có nhiều thay đổi căn bản.

C. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế.

D. Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy.

Câu 3. Ngày 9-5-1945 đã đi vào lịch sử thế giới là ngày

A. Thế giới chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

B. Chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Hình thành trật tự thế giới mới.

D. Giải phóng châu Âu.

4.Chính sách “cấm đạo” của nhà Nguyễn đã dẫn đến hậu quả gì?

A.  Làm cho Thiên Chúa giáo không thể phát triển ở Việt nam.

B.  Gây ra mâu thuẫn, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, khiến người dân theo các tôn giáo khác lo sợ.

C.  Gây mâu thuẫn trong quan hệ với phương Tây, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến

Quảng cáo

D.  Gây không khí căng thẳng trong quan hệ với các nước phương Tây

5.Hãy chọn phương án phù hợp để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau: Âm mưu của Pháp là chiếm

… … … làm căn cứ, rồi tấn công ra … … … nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

A. Lăng Cô … Huế

B. Đà Nẵng … Huế

C. Đà Nẵng … Hà Nội

D. Huế … Hà Nội

6.Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản công cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

A.  Sau khi đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ hai.

B.  Sau khi kí Hiệp ước Hác măng và Patơnốt.

C.  Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.

D.  Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.

7.. Đặc điểm của phong trào Cần vương là:

A.  phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến.

B.  phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

C.  phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.

D.  phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân.

8.Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX

– đầu thế kỉ XX là:

A. khởi nghĩa Hương Khê.

Quảng cáo

B. khởi nghĩa của đồng bào Tây Nguyên

C. khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc và hạ lưu sông Đà.

D. khởi nghĩa Yên Thế

II. Phần tự luận (8đ)

9. (4,0đ). Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tạo những chuyển biến to lớn gì của tình hình thế giới. Nêu tính chất của chiến tranh.

1.0 (4,0đ). Vì sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là tiểu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX? Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến các cuộc đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX bị thất bại là gì.


I. Phần trắc nghiệm ( 2,0đ). 

1

2

3

4

5

C

A

A

C

B

6

7

8

 

B

A

D

II. Phần tự luận (8đ)

9.

a) Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tạo những chuyển biến to lớn của tình hình thế giới:

– Nhờ thắng lợi của Liên Xô trong chiến tranh, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa được ra đời ở Đông Âu và châu Á.

– Chiến tranh làm thay đổi thế và lực của hệ thống TBCN: Phát xít Đức, Nhật bị tiêu diệt, Anh và Pháp suy yếu. Mĩ lớn mạnh lên trở thành cường quốc đứng đầu hệ thống này.

– Chiến tranh tạo điều kiện cho phong trào GPDT phát triển làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc châu Âu, lập nên các quốc gia độc lập ở châu Á và châu Phi.

– Hình thành nên trật tự thế giới mới: trật tự 2 cực Ianta..

b) Tính chất của chiến tranh:

– Từ 1/9/1939 đến 22/6/1941: Trước khi Liên Xô tham chiến là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

– Từ 22/6/1941 đến tháng 8/1945: Khi Liên Xô tham chiến tính chất của chiến tranh thay đổi là cuộc chiến tranh chính nghĩa chống chủ nghĩa phát xít..

10.

a) Nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là tiểu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX:

– Thời gian kéo dài nhất 1885 – 1896. – Địa bàn rộng lớn 4 tỉnh Bắc Trung kì

– Lãnh tụ : Phan Đình Phùng là sĩ phu đại khoa, Cao Thắng là tướng trẻ có tài…

– Tổ chức chặt chẽ hơn các cuộc khởi nghĩa khác……

– Phương thức hoạt động và tác chiến linh hoạt….chế tạo được vũ khí theo mẫu của Pháp…

– Cuộc khởi nghĩa huy động mức cao độ tiềm năng to lớn của nhân dân, lập nhiều chiến công gay cho địch tổn thất nặng nề….

b) Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến các cuộc đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX bị thất bại là: thiếu một giai cấp lãnh đạo tiến bộ với một đường lối lãnh đạo đúng đắn…


Đang tải...
Bài trước2 Đề cương có ma trận kiểm tra 1 tiết tin học kì 2 lớp 10
Bài tiếp theoĐề thi học kì 2 Lịch sử 11: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế