Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10

Bài 14,15,16,17 trang 107,108 Toán Đại số 10: Ôn tập chương 4 – Bài tập trắc nghiệm

CHIA SẺ

Ôn tập chương 4 Đại số – Bài tập trắc nghiệm

Giải bài 14 trang 107; bài 15,16,17 trang 108 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 4 – Bài tập trắc nghiệm

Bài trước: Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12 ,13 trang 106, 107  (Ôn tập chương 4)

Bài 14. Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình
A. 2x + 1 > 1 – x
B. (2x + 1) (1-x) < x²
C. 1/(1-x) + 2 ≤ 0
D. (2 – x) (x + 2)² < 0

Chọn câu B.
x = -2 thì 2x + 1 = -3 và 1 – x = 3 nên (2x + 1) (1 -x) = -9 còn x² = (-2)² = 4. Vậy (2x + 1)(1 – x) < x²


Bài 15. Bất phương trình (x + 1)√x ≤ 0 tương đương với bất phương trình

Chọn câu C.

* (x + 1)√x ≤ 0 có T = {0}
* (x +1)²√x ≤ 0 có T = {0}
⇒ (x + 1)√x ≤ 0 ⇔ (x +1)²√x ≤ 0


Bài 16 trang 108. Bất phương trình mx² + (2m – 1)x + m + 1 < 0 có nghiệm khi
A. m = 1
B. m = 3
C. m = 0
D. m = 0,25

Chọn câu C.

Khi m = 0 thì bất phương trình trở thành -x + 1 < 0 ⇔ x > 1. Đó là tập nghiệm của bất phương trình mx² + (2m -1)x + m + 1 < 0


Bài 17. Hệ bất phương trình sau:

Chọn câu C.