Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10

Bài 1,2,3 ,4,5 trang 148 Đại số 10: Giá trị lượng giác của một cung

CHIA SẺ

Giá trị lượng giác của một cung

Đáp án và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 148 SGK Đại số 10: Giá trị lượng giác của một cung – Chương 6.

Bài 1. Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không?

a) -0,7;    b) 4/3   c) -√2;          d) √5/2

Đáp án: a) -1 ≤ -0,7 ≤ 1. Có cung α mà sin α = -0,7

b) 4/3 > 1. Không có cung α có sin nhận giá trị 4/3

c) Không. Vì -√2 < -1

d) Không. Vì √5/2 > 1


Bài 2. Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không?

a) sinα = √2/3 và cosα = √3/3

b) sinα = -4/5 và cosα = -3/5

 c) sinα = 0,7 và coα = 0,3

Đáp án:

c) Không. Lí do như câu a


Bài 3 trang 148. Cho 0 < α < π/2. Xác định dấu của các giá trị lượng giác

Giải bài 3:

a) Vì 0 < α < π/2 nên α – π < 0. Vậy sin (α – π) < 0

c) tan (α + π) = tanα (xem cung hơn kém π)
tan (α + π) > 0

bài 3d

d)


Bài 4. Tính các giá trị lượng giác của góc α, nếu:

Đáp án:

giải bài 4 trang 148 đại số 10


Bài 5. Tính α, biết:

a) cosα = 1;              b) cosα = -1

c) cosα = 0;               d) sinα = 1

e) sinα = -1;              f) sinα = 0,

Đáp án:

Giải Chi tiết bài 5