Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 122,123 SGK Đại số 10: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

CHIA SẺ

Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Đáp án và Giải bài 1,2 trang 122; bài 3,4,5 trang 123 SGK Đại số 10: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Bài 1.  Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở bài tập số 1 và bài tập số 2 của §1

Giải:


Bài 2. Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán của hai lớp 10A, 10B người ta cho hai lớp đó đồng thời làm bài thi Toán theo cùng một đề thi và lập được hai bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

Tính các số trung bình cộng của hai bảng phân bố ở trên và nêu nhận xét về kết quả làm bài thi của 2 lớp.

Giải: Số trung bình điểm thi Toán lớp 10A:

Số trung bình điểm thi Toán lớp 10B:

Qua so sánh hai số trung bình có thể thấy kết quả học Toán lớp 10A tốt hơn lớp 10B.


Bài 3. Điều tra tiền lương hàng tháng của 30 công nhân của một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau

Tiền lương của 30 công nhân xưởng may

Tìm mốt của hàng phân bố trên. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Giải: a) Trong bảng phân bố trên, giá trị (tiền lương) 700 (nghìn đồng) và 900 (nghìn đồng) có cùng tần số bằng nhau và lớn hơn các tân số của các giá trị khác. Bảng phân bố này có hai số mốt là:

M1 = 700,      M2 = 900.

b) Ý nghĩa: Tỉ lệ công nhân có mức lương 700 nghìn đồng và 900 nghìn đồng cao hơn tỉ lệ công nhân có các mức lương khác.


Bài 4 trang 123 Đại số 10. Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là như sau (đơn vị nghìn đồng):

650, 840, 690, 720, 2500, 670, 3000.

Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Giải: Bảng số liệu có 7 giá trị, sếp các giá trị theo thứ tự không giảm ta được:

650, 670, 690, 720, 840, 2500, 3000.

Số trung vị là Me = 720. Số trung vị chia các số liệu còn lại của bảng số liệu thành hai phần bằng nhau.

(n số liệu n = 2.3 + 1 lẻ. Số trung vị Me = x3+1 = x4 = 720).


Bài 5 trang 123. Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của ba hợp tác xã ở địa phương V như sau

Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên.

Hướng dẫn:

Năng suất lúa trung bình vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba xã là:

Đáp số: 38,15 tạ/ha