Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Toán 9: Khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Lâm Thao

CHIA SẺ

Đề và đáp án khảo sát Toán lớp 9 đầu năm học trường THCS Lâm Thao – Phú Thọ.

Câu 1 (2,0 điểm)

1) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 2x+2y-ax-ay                            b) x2-y2+2yz-z2

2) Chứng minh biểu thức sau luôn dương với mọi x:

a) A=4x2+12x+13                       b) B= x2-5x+7

Câu 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức:

a) Tìm điều kiện của a để P có nghĩa và rút gọn P

b) Tìm các số nguyên a để giá trị của P là số nguyên

Câu 3 (2,0 điểm)

Cho một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 7m, cạnh huyền bằng 13m. Tính diện tích tam giác vuông đó.

Câu 4(3,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao BD và CE gặp nhau tại H.

a) Chứng minh rằng: AE.AB = AD.AC

b) Chứng minh: ΔADE đồng dạng với ΔABC

c) Chứng minh: BH.BD + CH.CE = BC2

Câu 5- (1,0 điểm)

a) Giải phương trình: 2x2(x-2)2+3x(x-3)2=6(2x-3)

b) Cho hai số thực a, b thỏa mãn a+b+2ab=24

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Q=a2+b2


Ghi chú: Học sinh không được sử dụng máy tính

Đáp án và thang điểm đề KSCL đầu năm lớp 9 Toán trường THCS Lâm Thao.

dap an khao sat dau nam chat luong toan 9 cau 1 dap an khao sat dau nam chat luong toan 9 cau 1

dap an khao sat dau nam chat luong toan 9 cau 2 dap an khao sat dau nam chat luong toan 9 cau 2

dap an khao sat dau nam chat luong toan 9 cau 3 dap an khao sat dau nam chat luong toan 9 cau 3

dap an khao sat dau nam chat luong toan 9 cau 4 dap an khao sat dau nam chat luong toan 9 cau 4

dap an khao sat dau nam chat luong toan 9 cau 5 dap an khao sat dau nam chat luong toan 9 cau 5