Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Đề KSCL đầu năm lớp 9 toán năm 2015 phòng GD&ĐT Bình Giang

CHIA SẺ

[Môn toán lớp 9] Đề KSCL đầu năm lớp 9 Toán năm học 2015 -2016 phòng GD&ĐT huyện Bình Giang có đáp án và lời giải chi tiết.

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN – LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

1 (2,0 điểm). Tìm x, biết:

1) 3x +15  = 21

2) √x = 9

cau1.34) √x2 = 9

2 (2,0 điểm). Tính

1)   A = √16                        2) B = √25.36

3)  C = √5.√20                     4) D = √18 : √8

3 (2,0 điểm). Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

1)√8x

2) √-7x

3) √(5-x)                                   cau2.4

4 (1,0 điểm). Rút gọn biểu thức:

1) 2√a2 – a  với a < 0                 2) 7a = √3a . √27a  với a ≥ 0

5 (3,0 điểm).

1) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết HB = 3,6cm, HC = 6,4cm. Tính độ dài AH, AB, AC.

2) Cho tam giác ABC vuông tại A, trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho góc BAD = BAE. Chứng minh:  BD.CE = CD.BE.

–––––––– Hết ––––––––

Họ tên học sinh:………………………………Số báo danh:……………………

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:………..…………….

HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2015 – 2016  MÔN: TOÁN – LỚP 9

DAP AN CAU 12 Đáp án và hướng dẫn chấm KSCL Lớp 9 Toán câu 1,2

Đáp án và hướng dẫn chấm KSCL Lớp 9 Toán câu 3 Đáp án và hướng dẫn chấm KSCL Lớp 9 Toán câu 3

Đáp án và hướng dẫn chấm KSCL Lớp 9 Toán câu 4,5 Đáp án và hướng dẫn chấm KSCL Lớp 9 Toán câu 4,5

Nguồn đề thi và đáp án phòng GD&ĐT Bình Giang.