Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Đề và đáp án KSCL đầu năm toán lớp 9 năm 2015 Thanh Oai – Hà Nội

Đề và đáp án khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 9 năm 2015 Thanh Oai – Hà Nội. Đề thi gồm 4 câu, thang điểm 10. Thời gian làm bài 90 phút.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN THANH OAI

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9

ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016

Môn : TOÁN

Thời gian: 90 phút

(Không kề thời gian phát đề)

 1 (3,0 điểm):  Giải các phương trình sau:

a) 3x + 2 =2x – 5

b) (2x+1)(x-1) = 0.

bai 1 cau c

2 (2,0 điểm):  Giải các bất phương trình sau:

a. 2(3x-1) < 2x + 4.

Advertisements (Quảng cáo)

cau 2b

3 (2,0 điểm):

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc về, người đó chỉ đi với vận tốc là 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Advertisements (Quảng cáo)

4 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6cm; AC = 8cm. Vẽ đường cao AH và phân giác AD của góc A (D  BC) .

a. Tính BC.

b. Chứng minh AB2 = BH.BC.

c. Tính BH, BD.


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 9

ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016:

MÔN TOÁN 

1 Hướng dẫn giải Điểm
 

(3 điểm)

 

a.Ta có: 3x + 2 =2x – 5 ⇔ 3x – 2x = –2 – 5 ⇔ x= -7 0,75
Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = -7. 0,25
b.Ta có: (2x+1)(x-1) = 0 ⇔ 2x+1=0  hoặc x-1=0 0,25
                           ⇔x =-1/2     hoặc x = 1 0,5
Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S= {-1/2; 1} 0,25
c. ĐKXĐ: x≠3 và x≠1 0,25
dap an cau 1c

⇔ 2(x-1)+(x-5)(x-3) = (x-1)(x-3)

0,25
⇔2x -2 + x2 -8x +15 = x2– 4x+3

⇔-2x = -10 ⇔x = – 5 (TMĐK)

0,25

 

KL: …… 0,25
2

(2 điểm)

a) 2(3x-1) < 2x + 4 ⇔ 6x – 2 < 2x + 4 0,25
4x < 6 ⇔ x < 3/2 0,5
KL: …. 0,25
b)  dap an cau 2b 0,25
       ⇔  35x – 5 + 60x < 96 – 6x ⇔ 101x < 101  ⇔x < 1 0,5
KL ….. 0,25
3 (2 điểm) Đổi: 45 phút = 3/4 giờ.

Gọi độ dài quãng đường AB là  (km),  ĐK: x > 0

Thời gian người đi xe đạp đi từ A đến B là:  x/15 (giờ)

Thời gian người đi xe đạp đi từ A đến B là: x/12 (giờ)

0,5

0,5

Theo bài ta có pt:  x/12 – x/15 = 3/4

Giải phương trình (*) tìm được x = 45 (thoả mãn điều kiện x > 0)

 

0,25

0,5

Vậy độ dài quãng đường AB là 45 km. 0,25
4

(3 điểm)

 

Hình vẽ:

dap an cau 4 hinh

a) Áp dụng  định lý Pitago trong tam giác vuông ABC, ta có:

BC2 =AB2 +AC2 =62 + 82 =100 ⇒BC= 10 (cm)

0,75
Vậy BC = 10 cm 0,25
b) Xét ΔBAC và ΔBHA Có

∠BAC = ∠BHA = 900

Góc ∠ABC chung ⇒ ΔBAC ∼ ΔBHA

0,5
 nên BA/BH = BC/BA ⇒ AB.AB = BH.BC AB2 = BH.BC 0,25
Vậy AB2 = BH.BC. 0,25
c) Theo câu b, AB2 = BH.BC ⇒ BH = AB2/BC =62/10 = 3,6 (cm)

*  Vì AD là tia phân giác của góc  nên, ta có: BD/AB =CD/AC  (t/chất)

+ Áp dụng TC của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

DAP AN CAU 4_TIEP

 

0,25

0,25

0,25

Vậy  BH = 3,6 (cm), BD = 30/7 (cm). 0,25

Tải về máy tính:De thi khao sat dau nam toan 9 2015- 2016 -dethikiemtra.com

Advertisements (Quảng cáo)