Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Kiểm tra chất lượng toán lớp 9 năm 2015 mới nhất

CHIA SẺ

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016

MÔN : TOÁN – LỚP 9  (Thời gian 90 phút )

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) x + 3 = 0;

b) (x + 5)(x – 7) = 0;

c)

Câu 2 (2,0 điểm). Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) x + 5 > – 2;

b) 3x < 12.

Câu 3 (2,0 điểm)

Một ô tô ngày đầu tiên tiêu thụ 25% số xăng trong thùng, ngày thứ hai tiêu thụ 20% số xăng còn lại. Sau hai ngày đó, số xăng còn lại trong thùng nhiều hơn số xăng đã tiêu thụ là 10 lít. Hỏi lúc đầu thùng có bao nhiêu lít xăng ?

Câu 4 (2,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, AC = 4cm, đường phân giác của góc BAC cắt BC tại D.

a) Tính độ dài đoạn thẳng DB ? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

b) Chứng minh: AHB ∼ CAB;

c) Chứng minh: AH2 = HB.HC.

Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình vẽ bên dưới.

cau5-hinha) Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ABCDEF.

b) Tính thể tích của hình lăng trụ đứng ABCDEF.

 


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ  BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI

        KIM TRA CHT LƯỢNG ĐẦU NĂM HC 2015-2016

MÔN : TOÁN – LỚP 9  (Thi gian 90 phút )

Câu Phần Nội dung Điểm
Câu 1

(2,5 đ)

a) x + 3 = 0  x = -3

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {-3}

0,25

0,25

b) (x + 5)(x – 7) = 0;

⇔x + 5 = 0    hoặc x – 7 = 0

⇔ x = – 5  hoặc       x = 7

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {-5; 7}

 

0,25

0,25×2

0,25

c) ĐKXĐ: x ≠ 1; x  ≠ – 1

CAU2_1

CAU2_2

Suy ra: x2 + 3x – 4 + x2 + x = 2x2

⇔ 4x = 4

⇔ x = 1 (không thỏa mãn ĐKXĐ).

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

 

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 2

(2 điểm)

a) x + 5 > – 2  x > – 7

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > – 7

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số đúng.

0,25

0,25

0,5

b) 3x < 12  x < 4

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 4

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số đúng.

0,25

0,25

0,5

Câu 3

(2 điểm)

Gọi số lít xăng trong thùng lúc đầu là x (x > 10)

CAU3Giải phương trình tìm được x = 50 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy lúc đầu thùng có 50 lít xăng.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4

(2,5 đ)

a) CAU4A 0,25

0,25

0,25

0,25

b) Xét ΔAHB và ΔCAB có:

góc BHA = góc BAC  = 900

góc B là góc chung

Do đó ΔAHB ∼ ΔCAB (g – g)

 

0,5

c) Xét ΔCHA và ΔCAB có:

góc CHA =  góc CAB= 900

Góc C là góc chung

Do đó ΔCHA ∼ ΔCAB (g – g)

Theo câu b) ΔAHB ∼ ΔCAB.

Do đó: ΔAHB ∼  ΔCHA

cau4

⇒AH2 = HB.HC

 

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 5

(1 điểm)

a) Sxq = 2p.h

Với p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao.

0,25

0,25

b)  V = S.h  

0,5

* Chú ý: Học sinh làm cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa. Riêng câu 4 học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không chấm điểm.