Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 11 chương 1 năm 2015 mới nhất

Thầy cô và các em tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn Hóa 11 chương 1 năm 2015: Sự điện ly.

(Cho Na:23, K:39, O:16, S:32, N:14, Al:27,P:31, H:1)

I.TRẮC NGHIỆM:(4đ)

I trac nghiem1: Phản ứng nào sau đây xảy ra:
A. Cu(NO3)2 + Na2SO4            
B.
MgCl2 + KNO3


C.
BaCl2 +KOH                        
D.
CuCl+ NaOH

2: Trong dung dịch Na3PO4 0,15M thì tổng nồng độ mol/ của các ion trong dung dịch là:

A. 0,3M              
B.
0,45M              
C.
0,15M            
D.
0,6M

3: Dãy dung dịch nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh :

A. Ba(OH)2, KCl, NaNO3, C2H5OH      
B.
HNO3, KOH, CH3COOH, K2SO4

C. Na3PO4, K3PO4, HCl , Ca(OH)2       
D.
K2S, KMnO4, Na2SO4, H2S

4: Trường hợp nào các ion sau có thể tồn tại trong cùng dung dịch:

A. OH , K+ , Fe2+ , SO42-             
B.
OH , Ba2+ , CH3COO, Al3+

C. K+ , NH4+ , CO32- , Fe2+           
D.
K+ , Ba2+ , NH4+ , HCO3

5: Ion CO32- không phản ứng với các ion nào sau đây :

A. NH4+ , Na+ , K+               
B.
Ca2+ , Mg2+    


C.
H+ , NH4+ , Na+ , K+    
D.
Ba2+ , NH4+ , Cu2+ , K+

6: Trong các muối sau, dung dịch muối nào có môi trường trung tính?

A. Na2CO3       
B.
CuCl2        
C.
FeCl3               
D.
Na2SO4

Advertisements (Quảng cáo)

7: Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, FeCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2  tạo thành kết tủa là

A. 5           
B.
3               
C.
4               
D.
1

8: pH của dung dịch A chứa KOH 0,001M là:

A. 11,0           
B.
2,2           
C.
3,0        
D.
11,8

9: Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M vào 495 ml nước để được dung dịch có pH = 2?

A. 10 ml          
B.
5 ml           
C.
15 ml            
D.
25 ml

10: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng ?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

B. Một hợp chất khi tan trong nước không tạo ra cation H+ còn gọi là bazơ.

C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidro là axit .

D. Một hợp chất có khả năng phân li ra anion OH trong nước gọi là bazơ.

11: Hiđroxit nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính

Advertisements (Quảng cáo)

A. Ba(OH)2        
B.
Al(OH)3        
C.
Pb(OH)2            
D.
Zn(OH)2

12: Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

A. HSO3  ⇔ H+  +   SO32-     
B.
HNO3    →    H+   +  NO3

C. KSO4     K2+ +  SO42-        
D.
Mg(OH)2  ⇔    Mg2+  +  2OH

13: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết :

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch .

B. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

C. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.

D. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

14: Hòa tan một bazơ vào nước ở 250C, kết quả là :

A. [H+].[OH]>1,0.10–14       
B.
[H+]<[OH]


C.
[H+]=[OH]                    
D.
[H+]>[OH]

15: Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

A. Dung dịch benzen trong ancol      
B.
Dung dịch rượu

C. Dung dịch đường                       
D.
Dung dịch muối ăn

16: pH của  dd H2SO4  0,1M là:

A. 13,3          
B.
13            
C.
0,7         
D.
1

II.TỰ LUẬN:(6đ)

1: (2đ)Hoàn thành phương trình phân tử và ion thu gọn khi cho phản ứng với nhau:

a. KOH và H2SO4                                  b. K2CO3 và BaCl2

c. NaHCO3 và HCl                          d.  Cu(OH)2 và HNO3

e.Ba(NO3)2 + H2SO4                          f. BaCO3 + HCl

g. BaCl2 + ? → BaCO3 + ?            h. FeS + ? → FeSO4 + ?

2: (2,5đ)Tính pH của các dung dịch sau:

a. 400 ml dung dịch chứa 2,7 gam KOH.

b. Trộn 200ml dd H2SO4 0,05M với  300ml dd NaOH 0,05M

3: (1,5đ) Một dung dịch có chứa 2 cation Na+ (x mol) , K+ (y mol) , và 2 anion là CO32- (0,1 mol) , SO42- (0,2 mol) .Biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 42,2g chất rắn khan.

a. Xác định giá trị của x và y.

b. Cho dung dịch trên tác dụng với HCl dư. Tính thể tích khí thu được (đktc)

Lưu ý: Các em thử làm và gửi đáp án của em dưới box bình luận phía dưới để so sánh đáp án với các bạn nhé.

Advertisements (Quảng cáo)