Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Sinh học lớp 9 15 phút Chương 7: Sinh vật tiêu thụ gồm những đối tượng nào sau đây?

CHIA SẺ
Sinh vật tiêu thụ gồm những đối tượng nào sau đây?; Thành phần sống của hộ sinh thái bao gồm những đối tượng nào sau đây? … trong Kiểm tra môn Sinh học lớp 9 15 phút Chương 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (2đ) Thế nào là một hệ sinh thái?

2. ( 3đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Sinh vật tiêu thụ gồm những đối tượng nào sau đây ?

A. Động vật ăn thực vật

B. Động vật ăn thịt bậc 1

C. Đông vật ần thịt bậc 2

D. Cả A, B và C

2. Thành phần sống của hộ sinh thái bao gồm những đối tượng nào sau đây ?

A. Sinh vật sản xuất

B. Sinh vật tiêu thụ

C. Sinh vật phân giải

D. Cả A, B và C

3. Trong chuỗi thức ăn sau : cỏ → Thỏ → Hổ → Vi sinh vật, thỏ được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc mấy ?

A. Bậc 1.                                                         B. Bậc 2

C. Bậc 3.                                                         D. Bậc 4.

3. (3đ) Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau :

Câu

Đúng

Sai

1. Mật độ quần thể là số lượng hay khối lượng sinh vật

có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

2. Khi nguồn thức ăn phong phú thì số lượng cá thể

trong quần thể tăng mạnh.

3. Người ta đã thực hiện phân loại các kiểu biến động

số lượng cá thể của quần thể.

4. (2đ) Ghép nội dung ở cột 1  với cột 2 và điền kết quả ghép vào cột 3

Cột 1

Cột 2

Cột 2

Chuỗi thức ăn

Lưới thức ăn

Gồm nhiều chuỗi thức ăn có các mắt xích chung

Gồm một dãy các sinh vật sản xuất, kết thúc là sinh vật phân giải

1…….

2……


1. ( 2đ) Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã. Trong hệ thái, các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Câu  2 (3đ)

1

2

3

D

D

A

3. (3đ)

1

2

3

Đ

Đ

S

4. (2đ)

1

2

B

A