Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh Chương 7: Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan nào?

CHIA SẺ
Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan nào?; Sự tạo thành nước tiểu trải qua các giai đoạn nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh Chương 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1. (4đ) Thành phần nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở những điểm nào?

Câu 2.(2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan nào?

A. Thận, ống thận, bóng đái.

B. Cầu thận, thận, bóng đái.

C. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.

D. Thận, bóng đái, ống đái.

2. Sự tạo thành nước tiểu trải qua các giai đoạn nào?

A. Hấp thự lại, bài tiết.

B. Lọc máu, bài tiết, hấp thụ lại.

C. Bài tiết và hấp thụ lại.

D. Lọc máu, hấp thụ lại, bài tiết tiếp.

Câu 3.(2đ) Hãy sắp xếp thành phần các chất trong nước tiểu (cột 1) tương ứng với từng loại nước tiểu (cột 2) và ghi kết quả vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Nước tiểu đầu

Nồng độ các chất hoà tan loãng hơn

1…….

2. Nước tiểu chính thức

Chứa ít cặn bã

2………..

Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn
Chứa nhiều chất cặn bã và chất độc hơn

E.Còn chứa nhiều chất dinh dưỡng

Gần như không còn chất dinh dưỡng

Câu 4.(2đ) Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp:

Bài tiết giúp cơ thể thải loại ….. (1) … và … (2) … Hoạt động bài tiết do các cơ quan bài tiết như …(3)…. đảm nhiệm.

a. da, phổi, thận

b. các chất cặn bã

c. các chất độc hại


1.. (4đ)

                           Nước tiểu đầu

Nước tiểu chính thức

Nồng độ các chất hoà tan loãng hơn

Nồng độ các chất hoà tan đậm đặc hơn

Chứa ít các chất cặn bã và các chất độc hơn

Chứa nhiều các chất cặn bã và các chất độc hơn

Còn chứa nhiều chất dinh dưỡng

Gần như không còn chứa chất dinh dưỡng

Câu 2.(2đ)

1

2

C

D

Câu 3.(2đ)

1

2

3

A, B, E

C, D, G

A