Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 2 Phần 2: Năm 1933, chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyển ở đâu?

CHIA SẺ
Năm 1933, chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyển ở đâu?; Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới, Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ VII vào thời gian nào? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 2 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Khoanh tròn một chừ cái trước câu trả lời đúng:

1. Năm 1933, chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyển ở:

A. Đức, Anh, Pháp.

B. Đức. l-ta-li-a. Mĩ.

C. Đức, Nhật. I-ta-li-a.

D. Đức, Pháp. Mĩ.

2.  Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới, Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ VII vào:

A. Tháng 6 – 1935.

B. Tháng 7 – 1935.

C. Tháng 8 – 1935.

D. Tháng 9 – 1935.

3. Tại Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là:

A. Chủ nghĩa thực dân cũ.

B. Chủ nghĩa thực dân mới.

C. Chủ nghĩa phát xít.

D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

4. Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản đã có chủ trương:

A. Thành lập đảng cộng sản ở mỗi nước.

B. Thành lập mặt trận nhân dân ở các nước.

C. Thành lập mặt trận nhân dân ở các nước tư bản.

D. Thành lập mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa.

5. Trong năm 1936, Mặt trận Nhân dân nước nào làm nòng cốt, thắng cử vào Nghị viện, lên cầm quyển và ban hành một so chính sách tiến bộ cho các nước thuộc địa?

A. Nước Mĩ.

B. Nước Pháp.

C. Nước Anh.

D. Nước Tây Ban Nha.

6. Nòng cốt cùa Mặt trận Nhân dân Pháp là:

A. Đảng Cộng sản Pháp.

B. Đảng xã hội Pháp.

C. Công nhân Pháp.

D. Nhân dân Pháp.

7. Dựa trên cơ sở nào, Đảng ta chuyển hưởng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936 – 1939?

A. Đường lối nghị quyết của Quốc tế Cộng sản.

B. Tình hình thực tiễn của Việt Nam.

C. Tình hình thế giới, trong nước và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.

8. Đảng ta nhận định, kẻ thù cụ thể truớc mắt của nhân dân Đông Dương thời kì 1936 – 1939 là:

A. Bọn phản động thuộc địa.

B. Chủ nghĩa phát xít.

C. Bọn phản động Pháp và bè lũ tay sai.

D. Thực dân Pháp và chính quyền phong kiến.

9. Thời kì 1936 – 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương để ra nhiệm vụ trước mắt của nhân dãn Đông Dương là :

A. Chống phát xít chống chiến tranh.

B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

C. Chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình.

D. Chống thực dân Pháp giành độc lập và chống phong kiến đòi ruộng đất cho dân cày.

1.0. Năm 1936, Đảng ta chủ trương thành lập:

A. Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

C. Mặt trận Dân chủ Thống nhất Đông Dương.

D. Mặt trận Nhân dân Đông Dương.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C B C B B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án A C C C A