Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học lớp 9 có đáp án: Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng

CHIA SẺ
Hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại A và B. Gọi AC và AD lần lượt là các đường kính của (O) và (O’) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học lớp 9 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại A và B. Gọi AC và AD lần lượt là các đường kính của (O) và (O’).

a. Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng.

b. Qua A vẽ cát tuyến cắt (O) tại M, cắt (O’) tại N (M, N khác A). Chứng minh rằng: \(MN ≤ CD.\)


a. Ta có: \(\widehat {ABD} = 90^\circ \) (∆ABD nội tiếp đường tròn đường kính AD)

Tương tự \(\widehat {ABC} = 90^\circ \)

Do đó C, B, D thẳng hàng.

b. Vẽ \(CE ⊥ DN\) tại E

Tứ giác MNEC là hình chữ nhật (có ba góc vuông) \(⇒ MN = CE\).

Mà \(CE ≤ CD\) (vì ∆CED vuông tại E) nên \(MN ≤ CD.\)