Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 9 có đáp án: Tính cạnh đáy BC của tam giác, biết AH = 7cm, HC = 2cm

CHIA SẺ
Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi H là hình chiếu của B lên AC. Tính cạnh đáy BC của tam giác, biết \(AH = 7cm, HC = 2cm.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 9 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi H là hình chiếu của B lên AC. Tính cạnh đáy BC của tam giác, biết \(AH = 7cm, HC = 2cm.\)


Ta có: \(∆ABC\) cân tại A nên :

\(AB = AC = AH + HC = 7 + 2 = 9\)\(\; (cm)\)

Xét tam giác vuông AHB, ta có:

\(B{H^2} = A{B^2} – A{H^2}\) (định lí Pi-ta-go)

\( = {9^2} – {7^2} = 32\)

Xét tam giác vuông BHC, ta có:

\(B{C^2} = B{H^2} + C{H^2}\) (định lí Pi-ta-go)

\(BC^2= 32 + 4 = 36\)

\(⇒ BC = 36 cm\)