Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 có đáp án Chương 2 Phần 2: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh thời kì 1936 – 1939?

CHIA SẺ
Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh thời kì 1936 – 1939?; Lập bảng tóm tắt phong trào dân tộc, dân chủ (1936 -1939) theo mẫu sau … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 có đáp án Chương 2 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Lập bảng tóm tắt phong trào dân tộc, dân chủ (1936 -1939) theo mẫu sau:

Mục tiêu của phong trào

Những phong trào đấu tranh tiêu biểu

Kết quả và ý nghĩa của phong trào

2. Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh thời kì 1936 – 1939?


1. Lập bảng tóm tắt phong trào dân tộc, dân chủ (1936 -1939) theo mẫu sau:

Mục tiêu của phong trào

Những phong trào đấu tranh tiêu biểu

Kết quả và ý nghĩa của phong trào

Chống phát xít, chống chiến tranh tranh, bảo vệ hòa bình.

Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

Đòi tự do, dân chủ, cơm áo, cái

Phong trào Đông Dương đại hội, mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”, bãi công, bãi thị, bãi khóa; các phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ khác của các tầng lớp nhân dân, đỉnh cao là cuộc mít tinh kỉ niệm 1- 5 – 1938 ở khu Đấu xảo Hà Nội.

thiện đời sống nhân dân.

Xuất bản sách báo tiến bộ.

Truyền bá chữ quốc ngữ

Thể hiện năng lực vận dụng chính sách mặt trận đúng đắn của Đảng.

Đảng tuyên truyền đường lối chính sách của mình đối với đông đảo quần chúng.

Vai trò của Đảng được củng cố, uy tín của Đảng được nâng cao.

Xây dựng được một đội quân chính trị hùng hậu, một đội ngũ cán bộ cách mạng dạn dày trong đấu tranh, có nhiều kinh nghiệm

2. Nhận xét về phong trào đấu tranh thời kì 1936 – 1939:

Phong trào cách mạng 1936 -1939 là phong trào dân tộc, dân chủ rộng lớn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cả ở nông thôn và thành thị trên phạm vi cả nước.

Hình thức đấu tranh của phong trào phong phú với mục đích tự do dân chủ.

Qua phong trào uy tín của Đảng được mở rộng, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đường lối của Đảng được tuyền truyền sâu rộng. Các tổ chức của Đảng được cũng cố và phát triển. Trình độ chính trị và công tác của cán bộ, Đảng viên được nâng iênẵ

Phong trào đã xây dựng được đội quân chính trị hùng hậu chuẩn bị cho giai đoạn cách mạng tiếp theo.