Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Học kì 2: Các con cá chép trong hồ nước có mối quan hệ gì?

CHIA SẺ
Các con cá chép trong hồ nước có mối quan hệ gì?;  Hiện tượng tự tỉa ở thực vật giữa các cả thể cùng loài xuất hiện mạnh mẽ khi nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1 . (3đ)  Chọn các cụm từ: cạnh tranh, sống tách biệt, hỗ trợ, sinh vật, khác loài, mối quan hệ điền vào chồ trống thay cho các số 1,2,3.. . trong các câu sau đây:

Trong tự nhiên, thường không có sinh vật nào…. (1)…..với các….. (2) …. khác. Thông qua các….. (3)  cùng loài và  ….(4)….. , các sinh vật luôn luôn…. (5)….. hoặc…. (6)…. lẫn nhau.

 Câu 2 . (2đ)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Các con cá chép trong hồ nước có mối quan hệ:

A. Cạnh tranh                                                B. Cộng sinh

C. Vừa hỗ trợ vừa cạnh tranh                      D.  Hội sinh

2. Hiện tượng tự tỉa ở thực vật giữa các cả thể cùng loài xuất hiện mạnh mẽ khi nào?

A. Khi cây mọc thưa, ánh sáng đủ                B. Khi cây mọc dày, ánh sáng thiếu

C. khi cây mọc dày, ánh sáng đủ.                D.  Khi cây mọc thưa, ánh sáng thiếu

Câu 3. (5đ)

Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây vào các mối quan hệ sinh thái cho phù hợp:

1. Rắn bắt bọ ngựa

2. Dây tơ hồng sống bám trên bụi cây

3. Vi khuẩn cổ định đạm sống trong nốt sần của rễ cây họ đậu.

4. Giun kí sinh trong ruột của động vật và người

5. Sâu bọ sống nhở trong tổ kiến, tổ mối

6. Chim sáo và trâu.

7. Hiện tượng liền rễ ở các cây thông.

8. Địa y

9. Loài cây cọ mọc quần tụ thành từng nhóm

10. Cáo ăn gà


Câu 1. (1) – sống tách biệt, (2) – sinh vật, (3) – mối quan hệ,(4) – khác loài, (5) – hỗ trợ, (6) – cạnh tranh

Câu 2 .

1

2

C

B

Câu 3 . – Quan hệ cùng loài: 7, 9.

– Ọuan hệ khác loài: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

+ Quan hệ cộng sinh: 3,8                                + Quan hệ hội sinh: 5

+ Quan hệ hợp tác: 6                                      + Quan hệ kí sinh vật chủ: 2, 4

+ Quan hệ động vật ăn thịt con mồi: 1,10.