Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Học kì 1 có đáp án: Tên gọi của phân tử ADN là gì?

CHIA SẺ
Tên gọi của phân tử ADN là gì?; Kết quả dẫn đến từ nguyên tác bổ sung trong phân tử ADN là gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Học kì 1 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. . (5đ)  hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Tên gọi của phân tử ADN ?

A. Nuclêôtit

B. Axit nuclcic

C. Axit ribônuclêic

D. axit đeôxiribônuclêic.

2. Kết quả dẫn đến từ nguyên tác bổ sung trong phân tử ADN là:

A. A = X và T – G         B. A = G và A = X

C. A = T và G = X        D. A = T – G = X.

3. Kết quả của quá trình nhân đôi của ADN là:

A. Mỗi ADN mẹ tạo ra 1 ADN con khác với nó

B. Mỗi ADN mẹ tạo ra 2 ADN con giống hệt nhau

C. Mỗi ADN mẹ tạo ra 2 ADN con khác nhau

D. Mỗi ADN mẹ tạo ra nhiều ADN con khác nhau.

4. Cấu tạo gồm một 1 chuôi axit amin xoắn cuộn có dạng hình cầu là:

A. Prôtêin bậc 1           B. Prôtêin bậc 2

C. Prôtêin bậc 3           D.  Prôtêin bậc 4

5. Bộ NST của một loài là 2n = 24. Số lượng NST ở thể 4n là:

A. 48.                          B. 24.

C. 12.                          D.  36

 Câu 2 . (2đ)  Phân tử ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

 Câu 3 . (3đ)  Cho một mạch của đoạn gen như sau:

Mạch 1: … – A – G X – A T G – T – T – A – X – …

Hãy xác định:

a. Trình tự các nuclêôtit của đoạn mạch 2 của gen tương ứng với đoạn mạch đã cho.

b. Trình tự các cặp nuclêôtit của cả đoạn gen.

c. Số lượngtừng loại nucicôtit của đoạn gen.


1. .

1

2

3

4

5

D

C

B

C

A

2. . Phân tử ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc sau:

– Nguyên tắc khuôn mẫu

– Nguyên tẳc bổ sung

– Nguyên tắc bán bảo toàn

 Câu 3 . a. Trình tự các nuclêôtit của đoạn mạch 2:

Mạch 2:… T-X-G-T-A-X-A-A-T-G…

b. Trình tự các cặp nuclêôtit của cả đoạn gen.

Mạch 1: … – A – G – X – A – T – G – T – T – A – X – …

 Mạch 2:… – T – X – G – T – A – X – A – A – T – G -…

c. Số lượngtừng loại nuclêôtit của đoạn gen:

A = T = A mạch 1 + A mạch 2 = 3 + 3 = 6 (nuclêôtit)

G = X = G mạch 1 + G mạch 2 = 2 + 2 = 4 (nuclêôtit)