Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút Học kì 1 Sinh học 9: Sự thay đổi một hoặc một số cặp nuciêôtit của cấu trúc gen gọi là gì?

CHIA SẺ
Trong bộ nhiễm sắc thể của bệnh nhân tớcnơ, có bao nhiêu nhiễm sắc thể X?; Hiện tượng một cặp NST trong bộ NST bị thay đổi về số lượng gọi là gì? … trong Kiểm tra 15 phút Học kì 1 Sinh học 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (5đ)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Trong bộ nhiễm sắc thể của bệnh nhân tớcnơ, có bao nhiêu nhiễm sắc thể X?

A. 1 nhiễm sắc thể.                                     B.  2 nhiễm sắc thể.

C. 3 nhiễm sắc thể.                                     D.  4 nhiễm sắc thể.

2. Sự thay đổi một hoặc một số cặp nuciêôtit của cấu trúc gen gọi là:

A. Thường biến                                          B.  Đột biến gen

C. Đột biến cấu trúc NST                          D.  Đột biến số lượng NST.

3. Hiện tượng một cặp NST trong bộ NST bị thay đổi về số lượng gọi là:

A. Dị bội thể                                              B.  Đa bội thể

C. Tam bội                                                  D.  Tứ bội

4. biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen phát sinh do tác động trực tiếp của môi trường được gọi là:

A. Thường biến                                          B.  Đột biến gen

C. Biến dị tổ hợp                                       D.  Đột biến NST

5. Đột biến là những biến đổi xảy ra ở:

A. Nhiễm sắc thể và ADN

B. Phân tử ADN và tế bào chất

C. Phân tử ARN vận chuyển

D. Phân tử ARN thông tin

2. . (5đ) Biến dị là gì ? Có mẩy loại biến dị ?

Nêu khái niệm, các dạng của đột biến gen.

Vỉ sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật nhưng đột biến gen nhân tạo lại ý nghĩa cho trồng trọt và chăn nuôi ?


Câu 1.

1

2

3

4

5

A

B

A

A

A

2. a, Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. Có 2 loại biến dị là biến dị di truyền ( đột biến) và biến dị không di truyền ( thường biến).

b, Đột biến gen: là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit.

Có 3 dạng: mất một cặp nucleotit; thêm 1 cặp nucleotit; thay thế 1 cặp nucleotit.

c, Đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật vì chúng phá vỡ mối quan hệ hài hòa giữa kiểu gen và môi trường đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời. tuy nhiên, cũng có đột biến có lợi.

Ý nghĩa cho trồng trọt và chăn nuôi: gây đột biến nhân tạo về đột biến gen tạo ra những giống có lợi cho nhu cầu của con người.