Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 Chương 1: Có bao nhiêu loại oxit?

CHIA SẺ
Có bao nhiêu loại oxit?Mỗi loại lấy một chất làm ví dụ; Để hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp CuO và MgO cần dùng 200ml dung dịch HCl 2M. Tính thành phần % theo khối lượng của CuO trong hỗn hợp … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 Chương 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (4đ): Có bao nhiêu loại oxit?Mỗi loại lấy một chất làm ví dụ.

2. (3 đ): Để hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp CuO và MgO cần dùng 200ml dung dịch HCl 2M. Tính thành phần % theo khối lượng của CuO trong hỗn hợp ( Cu = 64, O = 16, Mg = 24).

3. (3đ): Cho 17, 1 gam Ba(OH)2 vào 250 gam dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa đỏ.

Tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng (Ba = 137, S = 32, O = 16, H = 1).


1. Có 4 loại oxit:

-Oxit axit. Ví dụ: SO2

– Oxit bazo. Ví dụ: CaO.

– Oxit lưỡng tính. Ví dụ: Al2O3.

– Oxit trung tính. Ví dụ: CO.

2. CuO + 2HCl \(\to\) CuCl2 + H2O

MgO + 2HCl \(\to\) MgCl2 + H2O.

Dọi x, y lần lượt là số mol của CuO, MgO:

80x + 40y = 12

2(x + y) = 0,4

Giả ra x = 0,1 mol; y = 0,1 mol.

Vậy khối lượng của CuO = 8 gam.

Phần trăm khối lượng của CuO: \({8 \over {12}}.100\%  = 66,67\% .\)

3.  Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa đỏ chứng tỏ H2SO4 còn, Ba(OH)2 hết.

Ba(OH)2 + H2SO4 \(\to\) BaSO4 + 2H2O.

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = {{17,1} \over {171}} = 0,1mol\)

\(\Rightarrow {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1.233 = 23,3gam.\)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

17,1 + 250 – 23,3 = 243,8 gam.