Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa 9 Chương 2 năm học 2016-2017 có đáp án chi tiết

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 Chương 2 năm học 2016-2017 có đáp án chi tiết. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm. Kiến thức trọng tâm là trong chương 2.

1: Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là:

A.Bạc                             B.Đồng                 C.Sắt                    D.Nhôm

2: 1mol Kali có khối lượng riêng 0,86g/cm3, có thể tích tương ứng là:

A.55,41 cm3                   B.45 cm3               C.50 cm3              D.45,35 cm3

3: Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch KOH:

A.Fe, Al               B.Ag, Zn              C.Al, Zn               D.Al, Cu

4: Có một mẫu dung dịch FeSO4 bị lẫn tạp chất CuSO4, có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại nào?

A.Zn                     B.Mg                    C.Fe                     D.Cu

5: Nung 6,4g Cu ngoài không khí thu được 6,4g CuO. Hiệu suất phản ứng là:

A.80%                  B.70%                  C.60%                  D.100%

6: Cho 4,6g một kim loại M hóa trị I phản ứng với khí Clo tạo thành 11,7g muối. M là kim loại nào sau đây?

A.Ag                    B.Li                      C.K                      D.Na

7: Kim loại đồng có thể phản ứng được với:

A.Dung dịch HCl                                                            B.Dung dịch H2SO4 loãng

C.H2SO4 đặc, nóng                                                         D.Dung dịch NaOH

8: Chỉ dùng nước nhận biết được ba chất rắn riêng biệt:
A. Al , Fe , Cu                                                     
B.Al , Na , Fe

C.Fe , Cu , Zn                                                     
D.Ag , Cu , Fe
9: Hợp chất nào của nhôm dưới đây tan nhiều được trong nước?

A.AlCl3                B.AlPO4               C.Al2O3                D.Al(OH)3

10: Théo là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:

A.Dưới 2%           B.Trên 2%            C.Từ 2-5%           D.Trên 5%

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA LỚP 9 CHƯƠNG 2 NĂM HỌC 2016-2017

1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-D 7-C 8-B 9-A 10-A

2:

1 mol kali có khối lượng 1.39 = 39g

VK = m/D = 39/0,86 = 45,35 cm3

3:

2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2KOH → K2ZnO2 + H2

4:

Chọn đáp án C vì:

Nhúng thanh Fe vào hỗn hợp dung dịch FeSO4 và CuSO4 thì CuSO4 sẽ phản ứng hết với Fe tạo FeSO4 và kim loại Cu bám trên thanh Fe, nhấc thanh Fe ra khỏi dung dịch ta thu được dung dịch FeSO4 tinh khiết

Fe + CuSO4 → CuSO4 + Fe

5:

nCu =  = 0,1 mol

nCuO =  = 0,08 mol

Cu   +    O2 → CuO   (1)

Lý thuyết              0,08         0,08            mol

Thực tế                 0,1                0,08          mol

Hiệu suất phản ứng: H% = 0,08/0,1 = 80%

=>Chọn đáp án A

6:

M + Cl2 → MCl2 (1)

Theo pthh (1) ta có : nM = nMCl2

=> M = 23 (Na)

=>Chọn đáp án D

8:

Đáp án B vì:

-Hòa tan 3 chất rắn vào nước:

+Chất rắn nào tan hết, có hiện tượng sủi bọt khí là Na

Na + H2O → NaOH + H2

+Chất rắn không tan trong nước là Fe và Al

-Dùng dung dịch vừa hòa tan Na để nhận biết 2 chất rắn còn lại:

+Chất rắn nào tan hết có hiện tượng sủi bọt khí là Al

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

+Chất rắn không tan là Fe