Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 môn Hóa học 11 của trường THPT Kinh Môn II

CHIA SẺ

[12 câu hỏi/bài tập] Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 môn Hóa học 11 của trường THPT Kinh Môn II đã được cập nhật chi tiết tại đây. 

TRƯỜNG THPT KINH MÔN II

KIỂM TRA 15 PHÚT

MÔN HÓA  HỌC – KHỐI 11

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án

1:  Nhiệt phân muối AgNO3 thu được:

A. Ag2O, NO2, O2


B.Ag2O, NO2


C.Ag, NO2, O2                              


D.Ag2O, O2

2: Khối lượng Al để phản ứng vừa đủ với HNO3 đặc nóng thu được 0,672 lít khí NO2 (đktc).

(cho Al = 27)

A. 0,54 g                
B.0,27 g                        
C.0,48 g                    
D.2,7g

3: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm:

A. chuyển thành màu đỏ.

B.chuyển thành màu xanh.

C.không đổi màu.

D.mất màu.

4: Nhiệt phân muối nào sau đây sẽ  không thu được khí amoniac?

A. NH4NO3.                                        
B.(NH4)2SO4.

C.(NH4)2CO3.                                    
D.NH4Cl

5: Tìm hệ số cân bằng (tối giản nhất) theo thứ tự của phản ứng sau đây:

Cu + HNO3  -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

A. 3, 8, 3, 2, 4                              
B.3, 8, 4, 2, 4

C.3, 4, 3, 2, 4                              
D.1, 4, 1, 2, 2

6: Phân biệt 2 dung dịch muối : KCl và NH4Cl dùng hoá chất nào sau đây:

A. HCl                        
B.NaOH

C.Ba(NO3)2              
D.AgNO3

7:  Điều nào sau đây là đúng khi nói về tính chất vật lý của HNO3

A/ Axit nitric tinh khiết là chất lỏng, không màu, bền trong không khí.

B/ Axit nitric kém bền và ít tan trong nước.

C/ Axit nitric tinh khiết là chất lỏng, không màu, kém bền và ít tan trong nước.

D/ Axit nitric tinh khiết là chất lỏng, không màu, tan trong nứơc theo bất cứ tỷ lệ nào.

8: Dung dịch amoniac trong nước có chứa

A. NH4+, NH3.                        
B.NH4+, NH3, H+.

C.NH4+, OH-.                       
D.NH4+, NH3, OH-.

9: Phản ứng nào dưới đây cho thấy amoniac có tính khử?

A.2NH3 + 5/2O2 -> 2NO + 3H2O                  

B.2NH3+ H2SO4 -> (NH4)2SO4

C.2NH3 + H2O -> NH4+ + OH

D.CuSO4 + 2NH3 + 2H2O -> Cu(OH)2 + (NH4)2SO4

10: Phản ứng nào sau đây viết sai:

A.3Cu + 6HNO3 -> 3Cu(NO3)2 + 3H2O

B.MgO + 2HNO3 -> Mg(NO3)2 + H2O

C.NaOH + HNO3 -> NaNO3 + H2O

D.CaCO3 + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O + CO2

11: Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do

A. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.

B.nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.

C.phân tử nitơ có liên kết ba khá bền.

D.phân tử nitơ không phân cực.

12 : Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N2 từ

A. NH4NO2.                      
B.HNO3.

C.không khí.                    
D.NH4NO3.