Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Kiểm tra 1 tiết môn Hóa 9 chương 4: Hiđrocacbon, Nhiên liệu

CHIA SẺ

Kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 9 chương 4 của trường THCS Đỗ Cận đã được Dethikiemtra.com sưu tầm và cập nhật chi tiết dưới đây. 

I. Trắc nghiệm

1 : Trong nhóm các hiđrocacbon sau, nhóm hiđrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là Pứ cộng :
A. C2H4, C2H6                B. C2H4, CH4
C. C2H2, C6H6                D. C2H4, C2H2
2 : Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H10 là
A. 2                                     B. 3
C. 1                                     D. 4
3: Có hai bình đựng khí khác nhau là CH4 và CO2.Để phân biệt các chất ta có thể dùng
A. Một kim loại

B. Nước Brom

C. Ca(OH)2

D. Tất cả đều sai.
4 : Etilen có thể tham gia các p/ứ nào sau đây ?
A. Ph.ứng cộng Brom

B. Phảnứng trùng hợp tạo ra polietilen

C. Ph.ứng cháy tạo ra khí cacbonic và nước.

D. Cả a, b, c

5 : Chất hữu cơ X khi đôt cháy tuân theo phương trình phản/ứng :
X + 3O2 –> 2CO2 + 2H2O

Công thức phân tử của X là :
A. C2H2

B. C2H4

C. CH4

D. C4H8

6 : Những hiđrocacbon nào sau đây trong phân tử vừa có liên kết dơn vừa có liên kết ba :
A. Metan

B. Axetilen

C. Etilen

D. Etan

7: Dựa vào dữ kiện trong các dữ kiện sau đây để phân biệt chất vô cơ hay hữu cơ :

A. Độ tan  trong nước

B. Trạng thái (rắn, lỏng, khí)

C. Màu sắc

D. Thành phần nguyên tố

8: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí Etilen.Biết các khí đo ở đktc. Thể tích khí Oxi cần dùng và thể tích khí Cacbonic tạo thành lần lượt là:

A. 33,6 lít và 22,4 lít

B. Tất cả đều sai

C. 44,8 lít và 22,4 lít

D. 11,2 lít và 22,4 lít

II. Tự luận

1:Có các khí sau đựng riêng biệt trong mỗi bình không dán nhãn: C2H4, HCl, Cl2, CH4

Hãy nêu phương pháp hóa học để phân biệt mỗi bình đựng khí nào. Dụng cụ, hóa chất coi như có đủ. Viết các phương trình hóa học (nếu có).

2:   Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau và viết  công thức cấu tạo của các chất A, B, C

3: Đốt cháy hoàn toàn 8,96(lít) hỗn hợp X gồm C2H2 và C2H4 cần dùng vừa đủ 24,64(lít) khí O2 sinh ra V(lít) khí CO2 và m gam H2O

1. Viết PTHH xảy ra.

2. Tính V, m?

3. Nếu cho toàn bộ sản phẩm sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư. Dung dịch thu được tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Biết rằng thể tích các khí đo ở đktc