Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử – Chương 6 Phần 2: Pháp rút quân khỏi Hà Nội vào thời gian nào?

CHIA SẺ
Pháp rút quân khỏi Hà Nội vào thời gian nào?; Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng khi nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử – Chương 6 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Pháp rút quân khỏi Hà Nội vào:

A. Ngày 1 – 10 – 1954.

B. Ngày 10 – 10 – 1954.

C. Ngày 10 – 5 – 1955.

D. Ngày 10 – 5 – 1956.

2. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào :

A. Ngày 10 – 10 – 1954.

B. Ngày 16 – 5 -1954.

C. Ngày 10 – 10 – 1955.

D. Ngày 16 – 5 – 1955.

3. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí vào ngày:

A. 21-  5 – 1954.

B.21 – 6 – 1954.

C. 21 -7 – 1954.

D.21 – 8- 1954.

4. Pháp rút lui khỏi miền Nam, Mĩ nhảy vào và dựng nên chính quyền:

A. Bảo Đại.

B. Ngô Đình Diệm

C. Trần Trọng Kim.

D. Nguyễn Văn Thiệu.

5. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất vào những năm:

A. 1954- 1956.

B. 1954 – 1957.

C. 1954- 1958.

D 1954 – I960.

6. Từ cuối năm 1953 đến năm 1956, ta tiến hành:

A. 4 đợt cải cách.

B. 5 đợt cải cách.

C. 6 đợt cải cách.

D. 7 đợt cải cách.

7. Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

A. Có vai trò quan trọng nhất.

B. Có vai trò cơ ban nhất,

C. Có vai trò quyết định trực tiếp.

D. Có vai trò quyết định nhất.

8. Qua các đợt cải cảch ruộng đất ở miền Băc, số hộ nông dân được chia ruộng đất là:

A. 1,5 triệu hộ.

B. Hơn 2 triệu hộ.

C. 2,5 triệu hộ.

D. Hơn 3 triệu hộ.

9. Qua các cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, ta đã thực hiện triệt để khẩu hiệu:

A. “Tấc đất tấc vàng”.

B. “Đánh đổ địa chủ phong kiến”.

C. “Người cày có ruộng”.

D. “Độc lập dân tộc” và “’ruộng đất dân cày”.

1.0. Sau đợt cải cách ruộng đất, bộ mặt nông thôn miền Bắc:

A. Đã được cơ giới hóa.

B. Đã thay đổi cơ bản.

C. Đã được điện khí hóa.

D. Hoàn toàn giải phóng.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B D C B D
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B C B C B