Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 9 – Phòng GD Vĩnh Tường: Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn: HCl, NaOH, Na2SO4, Ca(OH)2.

CHIA SẺ

Đề và đáp án chi tiết đề thi cuối năm môn Hóa học lớp 9 của Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc, đề thi gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm.

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch NaOH là:

A. CO2, HCl, FeCl2 B. Ca(OH)2, FeCl2, HCl
C. FeO, CuCl2, HCl D. CuO, KNO3, CO2

Câu 2: Nhóm chất gồm các hiđrocacbon là:

A. C2H6O, CH3Cl, C2H4O2 B. C2H6O, C3H8, C2H5OH
C. C2H6O, C6H6, CO, H2CO3. D. C2H4, CH4, C2H2, C6H6

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 2,08 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 9,52. B. 7,25. C. 7,84. D. 10,27.

Câu 4: Axit axetic có thể tác dụng với dãy chất nào sau đây:

A. H2, O2, H2O, CaCO3 B. Na, H2O, NaOH, Cu
C. Mg, NaOH, CO2, Br2 D. K, NaOH, CaCO3, CaO

Câu 5: Nguyên tố X có 11 electron được xếp thành 3 lớp, lớp ngoài cùng có 1 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. Ô số 3, chu kì 2, nhóm I. B. Ô số 11, chu kì 3, nhóm I.
C. Ô số 1, chu kì 3, nhóm I D. Ô số 11, chu kì 2, nhóm II.

Câu 6: Trong các nhóm hiđro cacbon sau, nhóm hiđro cacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng:

A. C2H4, C2H2. B. C2H4, CH4. C. C2H4, C6H6. D. C2H2, C6H6.

Câu 7: Hòa tan hết 4,8 gam Mg bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được V lít khí ở đktc. Giá trị V là:

A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.

Câu 8: Mạch cacbon chia làm mấy loại?

A. 1 loại. B. 2 loại. C. 3 loại. D. 4 loại.

B. Phần tự luận (8,0 điểm)

Câu 9: (3,0 điểm).

Viết phương trình hóa học của chuyển đổi sau đây:

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học

Câu 10: (2,0 điểm)

Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn: HCl, NaOH, Na2SO4, Ca(OH)2.

Câu 11: (3,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 50ml rượu etylic A0, cho toàn bộ sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 160g kết tủa

a) Tính thể tích không khí để đốt cháy lượng rượu đó. Biết không khí chứa 20 % thể tích oxi

b) Xác định A? biết khối lượng riêng của etylic là 0.8 g/ml

Đáp án

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

D

C

D

B

A

D

C

Thang điểm

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

B. Phần tự luận: (8,0 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9