Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 2 Phần 2: Đại hội Đảng lần thứ 3 (1960) đã quyết lấy ngày thành lập Đảng là ngày nào?

CHIA SẺ
Đại hội Đảng lần thứ 3 (1960) đã quyết lấy ngày thành lập Đảng là ngày nào?; Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được họp tại Cửu Long (Hương Cảng Trung Quốc) với nhiều lí do? Lí do nào sau đây không đúng? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 2 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Đầu năm 1930, một yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt nam lúc này là phải:

A. Tuyên truyền tư tưởng vô sản.

B. Có một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước.

C. Chấm dứt sự lãnh đạo của giai cấp tư sản.

D. Đấu tranh đòi tự do, dân chủ.

2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được họp tại Cửu Long (Hương Cảng Trung Quốc) với nhiều lí do? Lí do nào sau đây không đúng?

A. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản.

B. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc đó.

C. Yêu cầu của Quốc tế Cộng sản.

D. Để thay thế vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

3. Đại hội Đảng lần thứ 3 (1960) đã quyết lấy ngày thành lập Đảng là:

A. 6 – 2.            B. 7 – 2.

C. 3-2.              D. 8-2.

4. Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, Nguyễn Ải Quốc là người đại diện cho:

A. Quốc tế Cộng sản.

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Những người cộng sản Việt Nam.

D. Hội Liên hiệp thuộc địa.

5. Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào:

A. Ngày 24 -2 -1930.

B. Ngày 25 – 2 – 1930.

C. Ngày 26-2 – 1930.

D. Ngày 27 -2 -1930.

6. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do:

A. Trần Phú soạn thảo.

B. Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

C. Nguyễn Văn Cừ soạn thảo.

D. Lê Hồng Phong soạn thảo.

7. Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương do ai soạn thảo:

A.Nguyễn Ái Quốc.

B. Nguyễn Văn Cừ.

C. Lê Hồng Phong.

D. Trần Phú.

8. Tham gia hội nghị thành lập Đảng có bao nhiêu đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng?

A. 2 đại biểu.

B. 3 đại biểu.

C. 4 đại biểu.

D. 5 đại biểu.

9. Tham gia hội nghị thành lập Đảng có bao nhiêu đại biểu của An Nam Cộng sản đảng?

A. 2 đại biểu.

B. 3 đại biểu.

C. 4 đại biểu.

D. 5 đại biểu.

1.0. Đảng Cộng sán Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa:

A. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào dân tộc. dân chủ.

B. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân.

C. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

D. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào nông dân.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B D C A A
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B D A A C