Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học – Chương 3: Viết các phương trình hóa học cho clo tác dụng với nước và với dung dịch kiềm, ở nhiệt độ thường?

CHIA SẺ
Viết các phương trình hóa học cho clo tác dụng với nước và với dung dịch kiềm, ở nhiệt độ thường?; Cho dung dịch chứa 0,4 mol HCl tác dụng với MnO2 (dư) thu được khí Clo. Khí clo tạo ra phản ứng hết với nhôm. Tính khối lượng AlCl3 thu được … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học – Chương 3. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (3đ): Viết các phương trình hóa học cho clo tác dụng với nước và với dung dịch kiềm, ở nhiệt độ thường.

2. (3đ): Cho dung dịch chứa 0,4 mol HCl tác dụng với MnO2 (dư) thu được khí Clo. Khí clo tạo ra phản ứng hết với nhôm.

Tính khối lượng AlCl3 thu được (Al = 27, Cl = 35,5).

3. (4đ): Đốt hỗn hợp gồm 3,36 lít khí H2 và 2,24 lít Cl­2 trong bình kín. Cho sản phẩm qua 92,7 gam dung dịch HCl 3,65%. Tính C% của dung dịch HCl sau cùng. (các khí ở đktc, H = 1, Cl = 35,5).


1.\(\eqalign{  & C{l_2} + {H_2}O \to HCl + HClO  \cr  & C{l_2} + 2NaOH \to NaCl + NaClO \cr} \)

2. \(\eqalign{  & Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow  + 2{H_2}O({t^0})  \cr  & 3C{l_2} + 2Al \to 2AlC{l_3}({t^0})  \cr  & {n_{C{l_2}}} = 0,1mol \Rightarrow {m_{AlC{l_3}}} = {{0,2} \over 3}mol  \cr  &  \Rightarrow {m_{AlC{l_3}}} = {{0,2.133,5} \over 3} = 8,9gam. \cr} \)

3. \(\eqalign{  & {H_2} + C{l_2} \to 2HCl({t^0})  \cr  & {n_{C{l_2}}} = {{2,24} \over {22,4}} = 0,1mol,\cr&{n_{{H_2}}} = {{3,36} \over {22,4}} = 0,15mol  \cr  &  \Rightarrow {n_{HCl}} = 0,2\cr& \Rightarrow {m_{HCl}} = 0,2.36,5 = 7,3gam. \cr} \)

mHCl tổng cộng \( = 7,3 + \dfrac{{92,7.3,65}}{{100}} = 10,68gam\)

Khối lượng dung dịch là: \(7,3 + 92,7  = 100\; g\)

C% của dung dịch HCl sau cùng là: \( \dfrac{{10,68}}{{100}}.100\%  = 10,68\% .\)